logo

ประกาศร่าง TOR


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5โรง
supoj.pu@egat.co.th
-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รวม 3 อัตรา
details
2018-05-24 15:02:21.02018-05-30
-โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5โรง
supoj.pu@egat.co.th
-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รวม 5 อัตรา
details
2018-05-24 14:57:42.02018-05-30
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
เช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เพื่อใช้งานโรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลา 5 ปี
details
2018-05-18 15:04:08.02018-05-24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับแต่งการทำงานของ เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (service contact) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไป (AAQM) จำนวน 4 สถานี และระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง (CEMs)
details
2018-05-10 08:01:33.02018-05-17
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะงานซื้อโดยวิธีคัดเลือก PC นอกมาตรฐาน (PC Macintosh) PR.1000274142
details
2018-03-21 10:18:38.02018-04-19
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ซื้อ Uninterruptable Power Supply System จำนวน 10 EA เลขที่ หซ.(ซ.)28/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-08 10:23:25.02018-03-15
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ ค่าแรงวางสาย Coaxial Cable and Control Cable ฯลฯ ที่ สฟ.สุราษฎร์ธานี Job No.RSP1–12–S01
details
2018-03-02 15:39:48.02018-03-09
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
natkamol.kae@egat.co.th
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ มีหลังคา อาคาร กปร-ช. และอาคาร หรม-ช. จำนวน 1 งาน (1200114503)
details
2018-01-25 10:28:43.02018-02-01
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
chaivat.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน 56 คน ประจำปี 2561
details
2017-11-01 10:51:38.02017-11-01
-แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Emergency Diesel generator โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
details
2017-09-29 12:35:01.02017-10-10