logo

ประกาศร่าง TOR


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะงานซื้อโดยวิธีคัดเลือก PC นอกมาตรฐาน (PC Macintosh) PR.1000274142
details
2018-03-21 10:18:38.02018-04-19
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ซื้อ Uninterruptable Power Supply System จำนวน 10 EA เลขที่ หซ.(ซ.)28/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-08 10:23:25.02018-03-15
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ ค่าแรงวางสาย Coaxial Cable and Control Cable ฯลฯ ที่ สฟ.สุราษฎร์ธานี Job No.RSP1–12–S01
details
2018-03-02 15:39:48.02018-03-09
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
natkamol.kae@egat.co.th
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ มีหลังคา อาคาร กปร-ช. และอาคาร หรม-ช. จำนวน 1 งาน (1200114503)
details
2018-01-25 10:28:43.02018-02-01
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
chaivat.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน 56 คน ประจำปี 2561
details
2017-11-01 10:51:38.02017-11-01
-แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Emergency Diesel generator โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
details
2017-09-29 12:35:01.02017-10-10
อพม.
sasatorn.jir@egat.co.th
PC Type 2 และ Notebook Type 1
details
2017-08-21 15:01:26.02017-08-21
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
anan.w@egat.co.th
จ้างเหมาทำความสะอาด Mixture Conveyor ตะแกรง SSC. Chute ของระบบสายพานขนถ่ายลำเลียง จำนวน 1 งาน
details
2017-08-21 14:49:02.02017-08-24
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง 6.6 kV Distribution Board ที่อาคารสูบน้ำเขื่อนแม่ขาม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน
details
2017-08-18 15:26:42.02017-08-22
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
waraporn.r@egat.co.th
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณและทำความสะอาดอาคารพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานในพื้นที่ ที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
details
2017-08-17 14:26:18.02017-08-21