logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
phakawan.c@egat.co.th
ประกาศ กฟผ. (อฟจ.) 4/2561 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 11,000 กิโลกรัม (แก้ไข เพิ่มเติมภาพเศษเหล็ก)
details
2018-07-10 13:03:33.02018-07-19
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
phakawan.c@egat.co.th
ประกาศ กฟผ. (อฟจ.) 4/2561 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 11,000 กิโลกรัม
details
2018-07-10 12:57:09.02018-07-19
แผนกจัดหาและพัสดุเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
suebsak.b@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดประเภทเครื่องจักรกล รถยนต์ รถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ (ขายตามสภาพปัจจุบัน)ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 29 รายการ
details
2018-07-09 15:23:10.02018-07-20
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 08/2561 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.พัสดุประเภทท่อเหล็ก น้ำหนักประมาณ 130,000 กิโลกรัม 2.พัสดุประเภทท่อสแตนเลส น้ำหนักประมาณ 4,000 กิโลกรัม 3.พัสดุประเภทท่อทองแดง น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง)
details
2018-07-09 09:25:31.02018-07-19
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร ที่ยุบสภาพแล้ว จำนวน 15 รายการ
details
2018-07-05 13:19:09.02018-07-16
แผนกพัสดุ เขื่อนรัชชประภา
pornpimon.c@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไป และพัสดุสำรองคลัง รายละเอียดตามประกาศ เลขที่ กฟผ. หพช-ฟ.016/2561
details
2018-06-29 17:16:38.02018-07-03
แผนกพัสดุ เขื่อนรัชชประภา
pornpimon.c@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล รายละเอียดตามประกาศ เลขที่ กฟผ. หพช-ฟ.014/2561
details
2018-06-29 17:09:45.02018-07-03
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
anupan.sa@egat.co.th
ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 4/2561 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 700,000 กิโลกรัม (แก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคาจากประกาศฉบับก่อนหน้า)
details
2018-06-25 08:58:34.02018-07-02
แผนกพัสดุ เหมืองแม่เมาะ
tinnawat.paw@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด เศษโลหะมีค่า ประเภททองแดง ทองเหลือง รายละเอียดตาม ประกาศ กฟผ.หพ-ช.(ท.) 05/2561
details
2018-06-25 08:25:28.02018-07-06
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
anupan.sa@egat.co.th
ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 4/2561 งานขายทอดตลาด เศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 700,000 กิโลกรัม
details
2018-06-18 14:47:39.02018-07-03