logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nisachol.ku@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 13/2560
details
2017-08-11 09:46:12.02017-08-21
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์)
suebsak.b@egat.co.th
-ประกวดราคาขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เลขที่ หจอ-ฟ.(ข)03/2560
details
2017-08-10 14:59:02.02017-08-25
-แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกวดราคาขายเลขที่ มพด-ลภ.2/2560 จำนวน 1 รายการ
details
2017-08-10 13:14:05.02017-08-10
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ปลดจากระบบ หม้อแปลงไฟ้ฟ้าฯ ยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 12.5 MVA 69/11kV จำนวน 2 EA จัดเก็บที่ลานไก สฟ.พระนครเหนือ งานประกวดราคาขาย กบหล-ส.(ปล.)ข.5/2560
details
2017-08-07 13:35:07.02017-08-15
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว และพัสดุสำรองคลังระบบส่ง(ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 12/2560
details
2017-08-07 07:49:04.02017-08-17
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีสอบราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 06/2560 จำนวน 4 รายการ 1. ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (ขายเหมากอง) จำนวน 1 รายการ 2. เศษเหล็ก (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) นน. ประมาณ 5,000 กก. 3. ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ 4. อลูมิเนียม น้ำหนักประมาณ 100 กก.
details
2017-08-03 10:19:37.02017-08-11
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ.ที่ 05/2560 ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ
details
2017-08-03 09:40:16.02017-08-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆรวม 37EA
details
2017-07-21 10:26:13.02017-07-31
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขาย อุปกรณ์ปลดออกจากระบบ จำนวน 1 กอง
details
2017-07-17 12:30:44.02017-07-21
แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
พัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานประเภท เหล็ก
details
2017-07-12 08:35:37.02017-07-19