logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุ เหมืองแม่เมาะ
tinnawat.paw@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด ถังเปล่าขนาด 200 ลิตร รายละเอียดตาม ประกาศ กฟผ.หพ-ช.(ท.) 04/2561
details
2018-06-15 15:12:07.02018-06-29
งานจัดหาพัสดุ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
akanit.s@egat.co.th
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งเป็นพัสดุที่เสื่อมสภาพและคุณภาพน้ำมันไม่เป็นไปตามกรมธุรกิจพลังงานกำหนด จำนวน 5,750 ลิตร
details
2018-06-13 10:47:31.02018-06-22
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉีรยงเหนือ
vasawat.sak@egat.co.th
ขายทอดตลาด ทรัพย์สินประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จากการใช้งาน ตามรายละเอียดแนบ
details
2018-06-12 13:48:33.02018-06-21
งานจัดหาพัสดุ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
akanit.s@egat.co.th
การขายทอดตลาดรถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครื่องจักร,เศษซากวัสดุรื้อถอนโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 1-3(สายไฟ)และเศษไม้ตู้เตียง,เศษกระดาษ,แบตเตอรี่,ยางรถยนต์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพที่เลิกใช้งานแล้ว จำนวน 15 รายการ ตามประกาศเลขที่ กฟผ. (กลช-ฟ.) ขท002/2561
details
2018-06-12 10:13:06.02018-06-22
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
anupan.sa@egat.co.th
ประกาศ หพด-ฟ. (ท.) 3/2561 งานขายทอดตลาด ถังเหล็กที่ใช้งานแล้ว 2 รายการ จำนวนประมาณ 1400 ถัง
details
2018-06-12 08:54:03.02018-06-25
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
phakawan.c@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด น้ำมันหล่อลื่น (ใช้งานแล้ว) พร้อมถังบรรจุ จำนวน 97 ถัง รายละเอียดตามประกาศขายทอดตลาด กฟผ. (อฟจ.) 2/2561
details
2018-06-09 11:37:39.02018-06-18
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุทั่วไปประเภทหม้อแปลงเสื่อมสภาพ, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ, ถังก๊าซเก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หพดต-ฟ.(ท.) 06/2561
details
2018-06-02 08:35:03.02018-06-06
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดท่อเหล็กเสื่อมสภาพ น้ำหนักประมาณ 33,240 กิโลกรัม (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 07/2561
details
2018-05-28 10:51:56.02018-06-06
แผนกพัสดุ เหมืองแม่เมาะ
tinnawat.paw@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด แบตเตอรี่ใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตาม ประกาศ กฟผ.หพ-ช.(ท.) 03/2561
details
2018-05-28 08:18:11.02018-06-08
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
anupan.sa@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด เศษพลาสติก ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 80,000 กิโลกรัม หพด-ฟ. (ท.) 2/2561 (แก้ไขเพิ่มเติมรูปภาพ)
details
2018-05-23 09:09:51.02018-05-31