logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุ 2รายการ 1.Turbine oil ไม่ใช้งาน(Heavy Medium)22 DR 2.น้ำมันเครื่อง ไม่ใช้งาน (Engine oil)44 DR
details
2017-02-07 10:04:44.02017-03-06
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุ 2 รายการ 1.เศษไม้ (ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) 2.เศษเหล็ก น้ำหนักประมาณ 1,200 กก.(ขายตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง)
details
2017-01-30 11:53:21.02017-02-27
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 6 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 3/2560
details
2017-01-27 14:19:27.02017-02-06
กฟผ.หพศ-ฟ. 1/2560
atthapinya.sir@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพศ-ฟ. 1/2560 เรื่อง จำหน่าย "GENAIR COOLER UNIT 1-3 (37EA)
details
2017-01-23 15:16:19.02017-02-20
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศสอบราคา เลขที่ ขสช-1/2560 ขายพัสดุเศษไม้ลัง จำนวน 1 กอง และฝาครอบท่อ GIB 500 kV (เหล็ก) ที่ สฟ.ชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ
details
2017-01-23 10:29:22.02017-01-30
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ประกวดราคาขายรถที่ยุบสภาพแล้ว จำนวน 22 รายการ
details
2017-01-19 08:26:46.02017-01-31
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าหนัก (Bottom Ash) (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าหนัก (Bottom Ash) เลขที่ กขบพ-ธ.5/2559
details
2017-01-18 15:25:39.02017-09-30
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ เลขที่ กขบพ-ธ.4/2559
details
2017-01-18 15:22:25.02017-09-30
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 6 รายการ
details
2017-01-16 13:47:04.02017-01-23
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประมูลราคาขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 31 รายการ (ขายตามสภาพปัจจุบัน)
details
2017-01-11 13:49:08.02017-01-30