logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 16/2559
details
2016-09-29 13:22:10.02016-10-11
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 06/2559 ขายพัสดุ CW. PUMP พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง น้ำหนักประมาณ 445.5 ตัน (ขายเหมากอง)
details
2016-09-23 13:38:02.02016-10-03
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ ประจำปี 2559
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ เลขที่ กขบพ-ธ.2/2559
details
2016-09-21 16:33:32.02016-10-13
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าหนักลิกไนต์ ประจำปี 2559
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าหนัก (Bottom Ash) เลขที่ กขบพ-ธ.3/2559
details
2016-09-21 16:30:56.02016-10-13
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าลอยลิกไนต์ ประจำปี 2559
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าลอย (Fly Ash) เลขที่ กขบพ-ธ.1/2559
details
2016-09-21 16:26:06.02016-10-13
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
gornsin.p@egat.co.th
สอบราคางานขายเครื่องปรับอากาศที่ยกเลิกการใช้งาน จำนวน8รายการ รวม32ชุด
details
2016-09-21 15:26:42.02016-09-26
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศเลขที่ กฟผ.มม.8/2559 เรื่องขายอะไหล่รถบรรทุกเทท้ายขนาด 85 ตัน จำนวน 1,039 รายการ (ขายเหมากอง)
details
2016-09-19 11:07:02.02016-09-30
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ.15/2559 ขายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภทถังน้ำมันเก่า ขนาดจุ 200 ลิตร จำนวน 1 กอง (ขายแบบเหมากอง)
details
2016-09-12 08:48:34.02016-09-20
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 15/2559
details
2016-08-30 08:08:18.02016-09-06
หน่วยงานจัดหาและพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
surapol.wa@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไป จำนวน 8 รายการ (1.)ทองแดง จำนวน 3,150 กก. (2.)เศษสายทองแดง จำนวน 1,500 กก. (3.)เศษสายอลูมิเนียม จำนวน 1,500 กก. (4.)เศษเหล็ก จำนวน 7,150 กก. (5.)น้ำมันเครื่องเก่า จำนวน 8,550 ลิตร (6.)วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ-เครื้องใช้ จำนวน 1 กอง (7.)Circuit Breaker จำนวน 3 อัน (8.)แบตเตอรี่เก่า จำนวน 35 ลูก ประกาศเลขที่ กฬอ-ฟ.(ข)-1/2559
details
2016-08-10 14:11:03.02016-08-24