logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าลอยลิกไนต์ ประจำปี 2559
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าลอย (Fly Ash) เลขที่ กขบพ-ธ.1/2559
details
2016-09-21 16:26:06.02016-10-13
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
gornsin.p@egat.co.th
สอบราคางานขายเครื่องปรับอากาศที่ยกเลิกการใช้งาน จำนวน8รายการ รวม32ชุด
details
2016-09-21 15:26:42.02016-09-26
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศเลขที่ กฟผ.มม.8/2559 เรื่องขายอะไหล่รถบรรทุกเทท้ายขนาด 85 ตัน จำนวน 1,039 รายการ (ขายเหมากอง)
details
2016-09-19 11:07:02.02016-09-30
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ.15/2559 ขายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภทถังน้ำมันเก่า ขนาดจุ 200 ลิตร จำนวน 1 กอง (ขายแบบเหมากอง)
details
2016-09-12 08:48:34.02016-09-20
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 15/2559
details
2016-08-30 08:08:18.02016-09-06
หน่วยงานจัดหาและพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
surapol.wa@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไป จำนวน 8 รายการ (1.)ทองแดง จำนวน 3,150 กก. (2.)เศษสายทองแดง จำนวน 1,500 กก. (3.)เศษสายอลูมิเนียม จำนวน 1,500 กก. (4.)เศษเหล็ก จำนวน 7,150 กก. (5.)น้ำมันเครื่องเก่า จำนวน 8,550 ลิตร (6.)วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ-เครื้องใช้ จำนวน 1 กอง (7.)Circuit Breaker จำนวน 3 อัน (8.)แบตเตอรี่เก่า จำนวน 35 ลูก ประกาศเลขที่ กฬอ-ฟ.(ข)-1/2559
details
2016-08-10 14:11:03.02016-08-24
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chaivat.c@egat.co.th
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เป็น TAG แดง ได้แก่ CT, VT, DS, COUPLING CAPACITOR POTENCIAL DEVICE, C-BANK , BATTERY จำนวนรวม 322 รายการ จัดเก็บที่ สฟ.อ่าวไผ่, สฟ.บางปะกง, สฟ.อ่างทอง 2, สฟ.บ้านโป่ง2, สฟ.ราบุรี 2 ,สฟ.จอมบึง ,สฟ.สมุทรสาคร 4 ,สฟ.พระพุทธบาท และ สฟ.ภาชี 2
details
2016-08-09 13:56:20.02016-08-31
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
สอบราคา เลขที่ ขสช.-2/2559 ขายเศษไม้ลัง จำนวน 1 กอง ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 จังหวัดอุดรธานี
details
2016-08-02 09:40:50.02016-08-08
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 14/2559
details
2016-07-29 14:15:43.02016-08-08
ฝ่ายปฎิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร แผนกพัสดุและจัดหา
gornsin.p@egat.co.th
ประกวดราคางานขาย Battery จำนวน 371 EA สฟ.รังสิต
details
2016-07-25 14:46:41.02016-08-03