logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 1/2560 ขายเศษเหล็กประเภทต่าง ๆภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะชเงเทรา โดยจัดทำสัญญาขายง่วงหน้า น้ำหนักประมาณ 200,000 กิโลกรัม หรือสิ้นสุดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกประการ
details
2017-01-10 10:27:17.02017-01-18
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
ประกาศสอบราคา เลขที่ กฟผ. หจพจ-ฟ. (ส.) 01/2559 เรื่องขายน้ำมันหล่อลื่นเก่าใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 16,800 ลิตร และถังบรรจุน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวนประมาณ 84 ถัง ตามรายละเอียดแนบ
details
2016-12-16 13:49:04.02016-12-22
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
มีความประสงค์จะขาย รถยนต์เก่าที่ใช้งานแล้ว ตามสภาพ จำนวน 8 คัน ตามรายละเอียดที่แนบ
details
2016-12-14 08:58:09.02016-12-23
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
prawet.l@egat.co.th
-ประกาศสอบราคาขาย เลขที่ กฟผ. หจพน-ฟ. (ส) 4/2559 Battery ระบบ 3APH-BTY-2 ผ่านการใช้งานแล้ว น้ำหนักประมาณ 14,000 กิโลกรัม
details
2016-12-09 09:41:36.02016-12-16
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
prawet.l@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หจพน-ฟ. (ป) 3/2559 Used Oil จำนวนประมาณ 60,000 ลิตร
details
2016-12-09 09:37:21.02016-12-16
แผนกพัสดุและจัดหางานโรงงานและอะไหล่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sakchai.si@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (ขายเหมากอง) ตามเลขที่ กฟผ. หพจร-ห. (ป.) 1/2559
details
2016-12-06 15:12:51.02016-12-14
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 07/2559 พัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้ว จำนวน 7 รายการ
details
2016-11-30 14:38:58.02016-12-14
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว เดือนตุลาคม 2559 รวมจำนวน 615 รายการ (ขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน) ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 22/2559
details
2016-11-29 08:36:46.02016-12-06
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศ เลขที่ กฟผ.มม.010/2559 เรื่องขายพร้อมรื้อถอนถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบรับ-จ่ายน้ำมัน และท่อทาง (ขายเหมากอง) จำนวน 4 ชุด
details
2016-11-28 12:44:15.02016-12-07
คลังพัสดุเขื่อนท่าทุ่งนา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ฝ่ายเขื่อนศรีนครินทร์
kanchna.t@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา คลังพัสดุเขื่อนท่าทุ่งนา เลขที่ 1/2559
details
2016-11-28 09:16:53.02016-12-28