logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chaivat.c@egat.co.th
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เป็น TAG แดง ได้แก่ CT, VT, DS, COUPLING CAPACITOR POTENCIAL DEVICE, C-BANK , BATTERY จำนวนรวม 322 รายการ จัดเก็บที่ สฟ.อ่าวไผ่, สฟ.บางปะกง, สฟ.อ่างทอง 2, สฟ.บ้านโป่ง2, สฟ.ราบุรี 2 ,สฟ.จอมบึง ,สฟ.สมุทรสาคร 4 ,สฟ.พระพุทธบาท และ สฟ.ภาชี 2
details
2016-08-09 13:56:20.02016-08-31
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
สอบราคา เลขที่ ขสช.-2/2559 ขายเศษไม้ลัง จำนวน 1 กอง ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 จังหวัดอุดรธานี
details
2016-08-02 09:40:50.02016-08-08
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 14/2559
details
2016-07-29 14:15:43.02016-08-08
ฝ่ายปฎิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร แผนกพัสดุและจัดหา
gornsin.p@egat.co.th
ประกวดราคางานขาย Battery จำนวน 371 EA สฟ.รังสิต
details
2016-07-25 14:46:41.02016-08-03
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 04/2559 จำนวน 7 รายการ
details
2016-07-22 14:53:05.02016-08-03
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศเลขที่ กฟผ.มม.007/2559 เรื่องขายรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 85 ตัน ที่ยุบสภาพแล้ว จำนวน 28 คัน
details
2016-07-12 16:52:16.02016-08-08
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ประกวดราคาขายพัสดุเก่าที่ไม่ใช้งาน จำนวน 2 รายการ
details
2016-07-12 15:35:12.02016-07-26
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
waraporn.r@egat.co.th
แบตเตอรี่เก่าผ่านการใช้งานในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบสื่อสาร และยานพาหนะ จำนวน 1 กอง (1,358 ลูก)
details
2016-07-08 15:50:19.02016-07-22
แผนกพัสดุเขื่อนวชิราลงกรณ (หพว-ฟ.)
kit.m@egat.co.th
ประกวดราคาขายพัสดุที่ใช้งานแล้วตามเลขที่ หพว-ฟ. 1/2559 จำนวน 3 รายการ
details
2016-07-08 14:54:47.02016-08-02
แผนกพัสดุและจัดหา (หพล-ส.)กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานและอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบฯ
details
2016-07-08 14:51:17.02016-07-13