logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-แผนกพัสดุเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โทร.034-599881 034-599077 ต่อ 2471-3
kit.m@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทยานพาหนะใช้งานแล้ว(ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 20 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หพว-ฟ. 1/2561
details
2018-04-10 16:22:42.02018-04-26
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน 6 รายการ เลขที่ หพดต-ฟ.ที่ 03/2561 ดังนี้ 1. อลูมิเนียม (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) น้ำหนักประมาณ 1 ตัน 2. เศษเหล็ก (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) น้ำหนักประมาณ 40 ตัน 3. Top Section Traveling Screen จำนวน 1 EA. 4. ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (ขายเหมากอง) จำนวน 1 กอง 5. ถังน้ำมันเปล่าขนาดบรรจุ 200 ลิตร (ขายเหมากองตามจำนวนจริง) จำนวน 128 ถัง 6. เศษกระดาษ น้ำหนักประมาณ 3,500 กิโลกรัม
details
2018-04-05 15:42:09.02018-04-17
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
anupan.sa@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาด น้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 100,000 กิโลกรัม ( 580 ถัง) โดยจัดทำสัญญา 6 เดือน หพด-ฟ. 1/2561
details
2018-04-04 15:25:39.02018-04-19
-แผนกจำหน่ายพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุทั่วไปประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (199 รายการขายเหมากอง) ตามเลขที่ กฟผ. หพดต-ฟ. (ท.) 02/2561
details
2018-03-27 09:39:47.02018-04-02
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nisachol.ku@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว(ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 30 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ท.) 2/2561
details
2018-03-26 07:35:26.02018-04-03
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแล้ว แบบตั้งโต๊ะ Type A, B, C และ Type 1, 2, 3 (คละยี่ห้อ) จำนวน 800 SE โดยจัดทำสัญญา 6 เดือน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ท.) 3/2561
details
2018-03-20 15:59:21.02018-03-26
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ประกาศ เร่ือง การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ , เครื่องมือเครื่องใช้และพัสดุทั่วไปเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ขายเหมากอง)ตามเลขที่ กฟผ. อค-บร.(ท.)1/2561
details
2018-03-06 16:07:57.02018-03-12
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศ เร่ือง การขายทอดตลาด เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ.1/2561 ขายพัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4,321 รายการ (ขายแบบเหมากอง) โดยวิธีทอดตลาด
details
2018-02-28 14:23:53.02018-03-05
งานจัดหาพัสดุ / กลช-ฟ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
akanit.s@egat.co.th
กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางมีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ และครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดและเสื่อมสภาพที่เลิกใช้งานแล้ว จำนวน 5 รายการ
details
2018-02-23 10:46:39.02018-03-19
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nisachol.ku@egat.co.th
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุทั่วไปประเภทกระดาษใช้งานแล้ว ประกอบด้วยเอกสารไม่ใช้งานแล้ว แฟ้มเอกสาร แกนกระดาษจัมโบ้โรล และกล่องน้ำตาล (ไม่คัดแยก) น้ำหนักประมาณ 50,000 กิโลกรัม โดยจัดทำสัญญา 6 เดือน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ท.) 1/2561
details
2018-02-14 10:04:58.02018-02-20