logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
หน่วยพัสดุกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายวัสดุ-อุปกรณ์เก่า จำนวน 13 รายการ เลขที่ SRD-STORE 01/2557 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2014-07-04 11:52:50.02014-07-17
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
anothai.po@egat.co.th
ประกวดราคาขาย เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 04/2557 ขายพัสดุน้ำมันเตาชนิดที่ 2 (Sulphur 2%) จำนวนประมาณ 557,556 ลิตร
details
2014-07-01 13:29:14.02014-07-23
-แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suksri.b@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน ๓ รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห.(ส.)๑๖/๕๗ (พัสดุรายการที่ ๒ จัดเก็บอยู่ที่ สฟ.บางพลี)
details
2014-07-01 10:24:10.02014-07-09
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ขายรถยนต์ จำนวน 13 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน
details
2014-06-26 08:39:14.02014-07-08
หมวดงานพัสดุและจัดหาบ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ขายพัสดุปลดออกจากระบบ,ซากครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุด,เศษเหล็ก,เศษสาย Conductor,ยางรถยนต์
details
2014-06-23 11:02:24.02014-06-30
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ
kanongporn.p@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขาย เศษกระดาษ จำนวน 2 รายการ (งพจจ-ช.)
details
2014-06-23 10:51:08.02014-07-16
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 15/2557 ขายพัสดุครุภัณฑ์ประเภทเฮลิคอปเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 1 รายการ
details
2014-06-17 13:28:41.02014-06-26
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
suebsak.b@egat.co.th
ขายรถยนต์เก่า จำนวน 26 คัน
details
2014-06-13 14:19:41.02014-06-24
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกวดราคา เลขที่ หพต-ส.2/2557 รถยนต์ จำนวน 6 คัน
details
2014-06-13 13:41:24.02014-06-24
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ขายแบตเตอรี่เก่า จำนวน 3 รายการ
details
2014-06-09 09:39:44.02014-06-16