logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
สอบราคาขาย เลขที่ กบหล-ส.(ปล.) ข. 10/2557 ขายพัสดุและอุปกรณ์ปลดจากระบบด้านสื่อสาร Tag แดง น้ำหนักโดยประมาณ 2,000 กิโลกรัม
details
2014-08-22 15:26:46.02014-08-22
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ ประจำปี 2558
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ ประจำปี 2558
details
2014-08-21 14:50:49.02014-09-23
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าลอยลิกไนต์ ประจำปี 2558
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าลอยลิกไนต์ ประจำปี 2558
details
2014-08-21 14:48:26.02014-09-22
-งานจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
chaiyo.s@egat.co.th
-ประกวดราคา เลขที่ งจห-กผสต-ฟ.001/2557
details
2014-08-18 09:31:44.02014-09-02
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sommai.phe@egat.co.th
ประกาศ ประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หจพ-ห.(ป.)22/2557
details
2014-08-15 13:49:53.02014-08-25
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
waraporn.r@egat.co.th
-ขายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบประเภท CCS และพัสดุทั่วไป
details
2014-08-14 15:53:03.02014-08-22
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suksri.b@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน ๖ รายการ ตามเลขที่ กฟผ.หจพ-ห.(ป.)๒๐/๒๕๕๗
details
2014-08-13 16:08:01.02014-08-21
หพล-ส. กบหล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
ประกวดราคาขาย เลขที่ กบหล-ส.(ปล.)ข.9/2557 จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ TAKAOKA ขนาด 200 MVA 230/72.5-11 kV จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่ สฟ.รังสิต
details
2014-08-05 11:06:19.02014-08-18
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขาย เลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 21/2557 ขายพัสดุทั่วไปประเภทเอกสารไม่ใช้งานแล้ว โดยจัดทำสัญญาซื้อขาย 4.5 เดือน
details
2014-07-31 14:32:47.02014-08-06
อปน.
waraporn.r@egat.co.th
สอบราคา ยางนอกรถยนต์ผ่านการใช้งาน ขนาดต่างๆ จำนวน 213 เส้น
details
2014-07-30 12:32:37.02014-08-06