logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุประเภทตะกอนน้ำมันเตาก้นถัง (Waste Oil) บรรจุถัง F-1 จำนวนประมาณ 1,310,556 ลิตร โดยขายเหมาถัง โดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 01/2561 จำนวน 1 รายการ
details
2018-02-14 08:54:51.02018-02-23
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าหนักลิกไนต์ (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าหนักลิกไนต์ (ส่วนที่เหลือ) เลขที่ อกธ. 4/2560
details
2018-01-09 14:28:15.02018-09-30
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ (ส่วนที่เหลือ) เลขที่ อกธ. 3/2560
details
2018-01-09 14:26:01.02018-09-30
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าหนักลิกไนต์ ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าหนักลิกไนต์ เลขที่ อกธ. 2/2560
details
2017-11-24 09:57:41.02017-12-11
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมซัมสังเคราะห์ ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมซัมสังเคราะห์ เลขที่ อกธ.1/2560
details
2017-11-24 09:55:23.02017-12-11
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nisachol.ku@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 13/2560
details
2017-08-11 09:46:12.02017-08-21
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์)
suebsak.b@egat.co.th
-ประกวดราคาขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เลขที่ หจอ-ฟ.(ข)03/2560
details
2017-08-10 14:59:02.02017-08-25
-แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกวดราคาขายเลขที่ มพด-ลภ.2/2560 จำนวน 1 รายการ
details
2017-08-10 13:14:05.02017-08-10
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ปลดจากระบบ หม้อแปลงไฟ้ฟ้าฯ ยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 12.5 MVA 69/11kV จำนวน 2 EA จัดเก็บที่ลานไก สฟ.พระนครเหนือ งานประกวดราคาขาย กบหล-ส.(ปล.)ข.5/2560
details
2017-08-07 13:35:07.02017-08-15
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว และพัสดุสำรองคลังระบบส่ง(ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 12/2560
details
2017-08-07 07:49:04.02017-08-17