logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 6/2560
details
2017-05-23 17:30:42.02017-05-31
แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประเภทอุปกรณ์ปลดออกจากระบบฯ หม้อแปลงไฟฟ้าฯยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 66.667MVA 230/115kV จำนวน 1 EA จัดเก็บที่ สฟ.บางกอกน้อย
details
2017-05-18 14:31:25.02017-05-25
ฝ่ายปฎิบัตการเขตนครหลวง กองบริหาร แผนกพัสดุและจัดหา
gornsin.p@egat.co.th
ขายพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานของ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูง
details
2017-05-15 13:19:27.02017-05-24
-แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
งานสอบราคาขายเลขที่ มพด-ลภ 1/2560 จำนวน 2 รายการ
details
2017-05-11 15:12:02.02017-05-25
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.มม.002/2560 งานขายอะไหล่และเครื่องยนต์เก่า ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 51 รายการ
details
2017-05-11 08:57:36.02017-05-30
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 03/2560 จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เสื่อมสภาพ จำนวน 107 รายการ (ขายเหมากอง)
details
2017-05-08 10:36:00.02017-05-19
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 4/2560 ขายยางรถยนต์เก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง (ขายแบบเหมากอง)
details
2017-05-05 14:55:06.02017-05-17
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย พัสดที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โดยวิธีประกวดราคาแบเหมากองแต่ละรายการ ดังนี้ รายการที่ 1 อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 กอง รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 1 กอง รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท จำนวน 1 เครื่อง รายการที่ 4 ตู้ LV Switch Board & Local Control Box จำนวน 1 ชุด รายการที่ 5 ตลับหมึกเก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง
details
2017-04-27 12:00:29.02017-05-15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ 6/2560
details
2017-04-21 10:46:44.02017-05-09
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 6/2560
details
2017-04-21 10:23:53.02017-04-20