logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีสอบราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 06/2560 จำนวน 4 รายการ 1. ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (ขายเหมากอง) จำนวน 1 รายการ 2. เศษเหล็ก (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) นน. ประมาณ 5,000 กก. 3. ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ 4. อลูมิเนียม น้ำหนักประมาณ 100 กก.
details
2017-08-03 10:19:37.02017-08-11
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ.ที่ 05/2560 ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ
details
2017-08-03 09:40:16.02017-08-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆรวม 37EA
details
2017-07-21 10:26:13.02017-07-31
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขาย อุปกรณ์ปลดออกจากระบบ จำนวน 1 กอง
details
2017-07-17 12:30:44.02017-07-21
แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
พัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานประเภท เหล็ก
details
2017-07-12 08:35:37.02017-07-19
แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายหม้อแปลงฯ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ขนาด 66.667MVA 230/115Kv จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่สฟ.บางกอกน้อย
details
2017-07-05 15:04:18.02017-07-13
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 04/2560 จำหน่ายน้ำมัน Lube Oil เสื่อมสภาพ จำนวนประมาณ 22,000 ลิตร (ขายเหมาตามจำนวนจริง)
details
2017-07-05 10:41:21.02017-07-14
แผนกธุรการและบริการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร /ประกวดราคาขายพัสดุไม่ใช้งาน จำนวน 15 รายการ แบบเหมารวมไม่แยกรายการขาย
anan.j@egat.co.th
ประกวดราคาเลขที่ SRD-STORE 01/2560 ขายพัสดุไม่ใช้งาน จำนวน 15 รายการ แบบเหมารวมไม่แยกรายการขาย (พัสดุอยู่ ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี)
details
2017-06-30 15:59:30.02017-07-11
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nisachol.ku@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ Type A,B,C และ Type 1,2,3 แบบตั้งโต๊ะใช้งานแล้ว(คละยี่ห้อ)จำนวน 800 ชุดโดยจัดทำสัญญา 6 เดือน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 11/2560
details
2017-06-30 14:49:35.02017-07-06
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เรื่อง ประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ.(ปก.)-ข2/2560 -อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เป็น TAG แดง ได้แก่ CT, VT, DS, BRK, COUPLING CAPACITOR POTENCIAL DEVICE, BATTERY จำนวนรวม 302 รายการ
chaivat.c@egat.co.th
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เป็น TAG แดง ได้แก่ CT, VT, DS, BRK, COUPLING CAPACITOR POTENCIAL DEVICE, BATTERY จำนวนรวม 302 รายการ จัดเก็บที่ สฟ.อ่าวไผ่, สฟ.บางปะกง, สฟ.ระยอง2, สฟ.ปลวกแดง, สฟ.อ่างทอง 2, สฟ.ภาชี 2, สฟ.พระพุทธบาท, สฟ.บ้านโป่ง2, สฟ.ราชบุรี 2 ,สฟ.จอมบึง 1. เหล็กน้ำหนักประมาณ 17,497.20 กิโลกรัม 2. ทองแดงน้ำหนักประมาณ 1,264.00 กิโลกรัม 3. อลูมิเนียมน้ำหนักประมาณ 4,355.40 กิโลกรัม 4. BATTERY น้ำหนักประมาณ 18,372.00 กิโลกรัม
details
2017-06-30 08:20:42.02017-07-19