logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิะีประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หจพพ-ฟ. (ป.) 01/2560 (รถยนต์, รจักรยานยนต์, ครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้, พัสดุทั่วไป)
details
2017-04-11 10:57:50.02017-04-21
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 02/2560 พัสดุสำรองคลังเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 3 รายการ
details
2017-04-07 12:01:07.02017-04-25
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไป และพัสดุสินทรัพย์อุปกรณ์ในระบบใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 5 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 5/2560
details
2017-03-31 14:27:21.02017-04-10
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 2/2560 ขายพัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4,321 รายการ (ขายแบบเหมากอง)
details
2017-03-27 16:47:06.02017-04-25
แผนกพัสดุ เขื่อนศรีนครินทร์ (หพศ-ฟ.)
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุประเภท ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไป ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 1รายการ(ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) 1.พัสดุประเภท - ครุภัณฑ์ 2.พัสดุประเภท - เครื่องมือเครื่องใช้ 3.พัสดุประเภท - พัสดุทั่วไป
details
2017-03-27 13:45:30.02017-04-04
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกวดราคาขาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล จำนวน 11 คัน
details
2017-03-24 13:40:42.02017-04-04
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 01/2560 พัสดุเสื่อมสภาพจำนวน 5 รายการ 1.ท่อและถังน้ำมันใต้ดินเสื่อมสภาพ 2.เศษเหล็ก 3.Forwarding skid 4.หม้อแปลง 5.ครุภัณฑ์ (เครื่องชั่งน้ำหนัก)
details
2017-03-17 13:25:38.02017-03-28
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัน์ (หจอ-ฟ.)
suebsak.b@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหม้อแปลงเก่าใช้งานแล้ว จำนวน 160 ถัง
details
2017-03-17 10:09:58.02017-03-25
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ แผนกพัสดุและจัดหา จังหวัดพิษณุโลก
adisak.kae@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภททองแดง,เหล็ก,และอื่นๆที่ได้จากเศษสาย Cable เศษสาย Conductor,เศษสาย Overhead Ground WireและReel เหล็ก น้ำหนักประมาณ47,507กิโลกรัม(ขายโดยการชั่ง)
details
2017-03-10 14:01:40.02017-03-22
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 7 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 4/2560
details
2017-03-06 09:30:41.02017-03-13