logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
ขาย เหล็ก Towerและเศษเหล็ก จำนวน 1 กอง
details
2017-02-27 08:49:27.02017-03-07
-แผนกจัดหาและพัสดุ (หจอ-ฟ.)เขื่อนอุบลรัตน์
suebsak.b@egat.co.th
-ประกาศสอบราคาขายพัสดุเก่า ประเภทครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 1 กอง
details
2017-02-24 15:25:55.02017-03-03
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.มม.001/2560 งานขายแบตเตอรี่เก่าที่ใช้กับรถยนต์ และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ
details
2017-02-20 08:49:46.02017-03-02
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ (176 SE) จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องปรับอากาศ 80 SE (คลังพัสดุ J1) 2.เครื่องปรับอากาศ 62 SE (คลังพัสดุ J2) 3.เครื่องปรับอากาศ 34 SE (คลังพัสดุ J3)
details
2017-02-15 10:16:45.02017-03-13
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
-
details
2017-02-14 14:26:49.02017-02-22
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุ 2รายการ 1.Turbine oil ไม่ใช้งาน(Heavy Medium)22 DR 2.น้ำมันเครื่อง ไม่ใช้งาน (Engine oil)44 DR
details
2017-02-07 10:04:44.02017-03-06
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุ 2 รายการ 1.เศษไม้ (ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) 2.เศษเหล็ก น้ำหนักประมาณ 1,200 กก.(ขายตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง)
details
2017-01-30 11:53:21.02017-02-27
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 6 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 3/2560
details
2017-01-27 14:19:27.02017-02-06
กฟผ.หพศ-ฟ. 1/2560
atthapinya.sir@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพศ-ฟ. 1/2560 เรื่อง จำหน่าย "GENAIR COOLER UNIT 1-3 (37EA)
details
2017-01-23 15:16:19.02017-02-20
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศสอบราคา เลขที่ ขสช-1/2560 ขายพัสดุเศษไม้ลัง จำนวน 1 กอง และฝาครอบท่อ GIB 500 kV (เหล็ก) ที่ สฟ.ชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ
details
2017-01-23 10:29:22.02017-01-30