logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขาย เลขที่ กฟผ.หพต-ส.3/2560 จำนวน 5 รายการ
details
2017-06-09 09:40:42.02017-06-16
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
sriroj.p@egat.co.th
มีความประสงคที่จะจำหน่าย เครื่องจักรกล ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา
details
2017-06-08 08:23:36.02017-06-26
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ.หพต-ส.2/2560 จำนวน 2 รายการ
details
2017-06-07 14:13:41.02017-06-16
แผนกพัสดุเขื่อนวชิราลงกรณ 034-599881
kit.m@egat.co.th
ประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพว-ฟ. 1/2560 พัสดุชำรุดคืนคลังและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน 8 รายการ (กองครุภัณฑ์ ,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องกลึง,ชุดตัดหญ้าติดท้ายรถ Tractor,อุปกรณ์โรงไฟฟ้า,น้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว,แบตเตอรี่ใช้งานแล้ว ,ยางรถยนต์ใช้งานแล้ว)
details
2017-06-01 09:25:30.02017-06-13
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประมูลราคาขายพัสดุประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 31 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ม.) 7/2560
details
2017-05-30 08:31:23.02017-06-14
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 6/2560
details
2017-05-23 17:30:42.02017-05-31
แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประเภทอุปกรณ์ปลดออกจากระบบฯ หม้อแปลงไฟฟ้าฯยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 66.667MVA 230/115kV จำนวน 1 EA จัดเก็บที่ สฟ.บางกอกน้อย
details
2017-05-18 14:31:25.02017-05-25
ฝ่ายปฎิบัตการเขตนครหลวง กองบริหาร แผนกพัสดุและจัดหา
gornsin.p@egat.co.th
ขายพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานของ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูง
details
2017-05-15 13:19:27.02017-05-24
-แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
งานสอบราคาขายเลขที่ มพด-ลภ 1/2560 จำนวน 2 รายการ
details
2017-05-11 15:12:02.02017-05-25
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.มม.002/2560 งานขายอะไหล่และเครื่องยนต์เก่า ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 51 รายการ
details
2017-05-11 08:57:36.02017-05-30