logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ประกวดราคาขายรถที่ยุบสภาพแล้ว จำนวน 22 รายการ
details
2017-01-19 08:26:46.02017-01-31
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายเถ้าหนัก (Bottom Ash) (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายเถ้าหนัก (Bottom Ash) เลขที่ กขบพ-ธ.5/2559
details
2017-01-18 15:25:39.02017-09-30
กองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้/ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ (ส่วนที่เหลือ) ประจำปี 2560
chairat.a@egat.co.th
ประกาศราคาขายยิปซัมสังเคราะห์ เลขที่ กขบพ-ธ.4/2559
details
2017-01-18 15:22:25.02017-09-30
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 6 รายการ
details
2017-01-16 13:47:04.02017-01-23
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประมูลราคาขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 31 รายการ (ขายตามสภาพปัจจุบัน)
details
2017-01-11 13:49:08.02017-01-30
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 1/2560 ขายเศษเหล็กประเภทต่าง ๆภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะชเงเทรา โดยจัดทำสัญญาขายง่วงหน้า น้ำหนักประมาณ 200,000 กิโลกรัม หรือสิ้นสุดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกประการ
details
2017-01-10 10:27:17.02017-01-18
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
ประกาศสอบราคา เลขที่ กฟผ. หจพจ-ฟ. (ส.) 01/2559 เรื่องขายน้ำมันหล่อลื่นเก่าใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 16,800 ลิตร และถังบรรจุน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวนประมาณ 84 ถัง ตามรายละเอียดแนบ
details
2016-12-16 13:49:04.02016-12-22
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
มีความประสงค์จะขาย รถยนต์เก่าที่ใช้งานแล้ว ตามสภาพ จำนวน 8 คัน ตามรายละเอียดที่แนบ
details
2016-12-14 08:58:09.02016-12-23
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
prawet.l@egat.co.th
-ประกาศสอบราคาขาย เลขที่ กฟผ. หจพน-ฟ. (ส) 4/2559 Battery ระบบ 3APH-BTY-2 ผ่านการใช้งานแล้ว น้ำหนักประมาณ 14,000 กิโลกรัม
details
2016-12-09 09:41:36.02016-12-16
-แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
prawet.l@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หจพน-ฟ. (ป) 3/2559 Used Oil จำนวนประมาณ 60,000 ลิตร
details
2016-12-09 09:37:21.02016-12-16