logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหางานโรงงานและอะไหล่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sakchai.si@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (ขายเหมากอง) ตามเลขที่ กฟผ. หพจร-ห. (ป.) 1/2559
details
2016-12-06 15:12:51.02016-12-14
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 07/2559 พัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้ว จำนวน 7 รายการ
details
2016-11-30 14:38:58.02016-12-14
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว เดือนตุลาคม 2559 รวมจำนวน 615 รายการ (ขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน) ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 22/2559
details
2016-11-29 08:36:46.02016-12-06
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศ เลขที่ กฟผ.มม.010/2559 เรื่องขายพร้อมรื้อถอนถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบรับ-จ่ายน้ำมัน และท่อทาง (ขายเหมากอง) จำนวน 4 ชุด
details
2016-11-28 12:44:15.02016-12-07
คลังพัสดุเขื่อนท่าทุ่งนา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ฝ่ายเขื่อนศรีนครินทร์
kanchna.t@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา คลังพัสดุเขื่อนท่าทุ่งนา เลขที่ 1/2559
details
2016-11-28 09:16:53.02016-12-28
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
สอบราคา เลขที่ ขสช-3/2559 ขายเศษไม้ลัง จำนวน 1 กอง ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 จ.อุดรธานี และถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร จำนวน 530 ใบ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์
details
2016-11-25 14:49:06.02016-11-30
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีสอบราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 08/2559 ขายน้ำมันดีเซลเสื่อมสภาพ จำนวนประมาณ 54,352 ลิตร (ขายเหมา)
details
2016-11-25 11:20:23.02016-12-01
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 20/2559 จำหน่ายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภทเศษโลหะ เศษวัสดุทั่วไป จำนวน 3 รายการ (ขายแบบเหมากองแต่ละรายการ) ดังนี้ 1. ปั้มน้ำ มอเตอร์เกียร์ และมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 กอง 2. โคมไฟ และสายอลูมิเนียม จำนวน 1 กอง 3. Resister Blank, Flexible Hose , Coil และขี้กลึง จำนวน 1 กอง
details
2016-11-22 10:10:56.02016-12-01
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
ขายทรัพย์สินชำรุด ประเภทอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบไฟฟ้าของกฟผ. เหมากอง จำนวน 1 รายการ
details
2016-11-10 12:24:20.02016-11-18
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
การจำหน่าย ยานพาหนะ 9 คัน จำนวน 6 รายการ
details
2016-11-10 11:01:01.02016-12-13