logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีสอบราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 08/2559 ขายน้ำมันดีเซลเสื่อมสภาพ จำนวนประมาณ 54,352 ลิตร (ขายเหมา)
details
2016-11-25 11:20:23.02016-12-01
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 20/2559 จำหน่ายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภทเศษโลหะ เศษวัสดุทั่วไป จำนวน 3 รายการ (ขายแบบเหมากองแต่ละรายการ) ดังนี้ 1. ปั้มน้ำ มอเตอร์เกียร์ และมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 กอง 2. โคมไฟ และสายอลูมิเนียม จำนวน 1 กอง 3. Resister Blank, Flexible Hose , Coil และขี้กลึง จำนวน 1 กอง
details
2016-11-22 10:10:56.02016-12-01
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
ขายทรัพย์สินชำรุด ประเภทอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบไฟฟ้าของกฟผ. เหมากอง จำนวน 1 รายการ
details
2016-11-10 12:24:20.02016-11-18
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
การจำหน่าย ยานพาหนะ 9 คัน จำนวน 6 รายการ
details
2016-11-10 11:01:01.02016-12-13
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
waraporn.r@egat.co.th
ประกวดราคาขายพัสดุ จำนวน 3 รายการ 1. หม้อแปลงยี่ห้อ Oerlikon ขนาด 6000 KVA. 69/22 KV. จำนวน 1 EA จัดเก็บที่คลังพัสดุเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (ราคาต่อ EA) 2. พัสดุประเภททองแดง อลูมิเนียม เหล็ก โลหะ และวัสดุอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบประเภท Tag แดง และเศษวัสดุอื่นๆ น้ำหนักประมาณ 101,106 กก.จัดเก็บที่ คลังพัสดุ สฟ.ลำปาง 2 จ.ลำปาง และ สฟ.เชียงราย จ.เชียงราย (ขายโดยการชั่ง) 3. พัสดุที่ปลดออกจากระบบประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ พัสดุประเภทครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น จำนวน 1 กอง จัดเก็บที่คลังพัสดุ อปน. จ.พิษณุโลก (ขายโดยวิธีเหมากอง)
details
2016-11-08 14:07:28.02016-11-21
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 21/2559
details
2016-11-04 13:47:36.02016-11-10
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 10 คัน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 19/2559
details
2016-10-31 09:15:35.02016-11-14
-แผนกพัสดุ เขื่อนวชิราลงกรณ
kit.m@egat.co.th
-ประกาศประมูลราคา เลขที่ กฟผ. หพว-ฟ. 1/2559 ขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 15 รายการ
details
2016-10-28 15:13:24.02016-11-17
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 1/2559 ชายบ้านพักผู้ปฎิบัติงาน กฟผ.(บ้านชิดชล) จำนวน 5 หลัง
details
2016-10-27 10:02:06.02016-11-22
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว เดือนกันยายน 2559 รวมจำนวน 433 รายการ (ขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน) ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 20/2559
details
2016-10-26 09:17:30.02016-11-03