logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 03/2560 จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เสื่อมสภาพ จำนวน 107 รายการ (ขายเหมากอง)
details
2017-05-08 10:36:00.02017-05-19
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 4/2560 ขายยางรถยนต์เก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง (ขายแบบเหมากอง)
details
2017-05-05 14:55:06.02017-05-17
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย พัสดที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โดยวิธีประกวดราคาแบเหมากองแต่ละรายการ ดังนี้ รายการที่ 1 อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 กอง รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 1 กอง รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท จำนวน 1 เครื่อง รายการที่ 4 ตู้ LV Switch Board & Local Control Box จำนวน 1 ชุด รายการที่ 5 ตลับหมึกเก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง
details
2017-04-27 12:00:29.02017-05-15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ 6/2560
details
2017-04-21 10:46:44.02017-05-09
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 6/2560
details
2017-04-21 10:23:53.02017-04-20
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิะีประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หจพพ-ฟ. (ป.) 01/2560 (รถยนต์, รจักรยานยนต์, ครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้, พัสดุทั่วไป)
details
2017-04-11 10:57:50.02017-04-21
-แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
wanchaloem.t@egat.co.th
-ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 02/2560 พัสดุสำรองคลังเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 3 รายการ
details
2017-04-07 12:01:07.02017-04-25
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไป และพัสดุสินทรัพย์อุปกรณ์ในระบบใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 5 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 5/2560
details
2017-03-31 14:27:21.02017-04-10
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ. 2/2560 ขายพัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4,321 รายการ (ขายแบบเหมากอง)
details
2017-03-27 16:47:06.02017-04-25
แผนกพัสดุ เขื่อนศรีนครินทร์ (หพศ-ฟ.)
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุประเภท ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไป ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 1รายการ(ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) 1.พัสดุประเภท - ครุภัณฑ์ 2.พัสดุประเภท - เครื่องมือเครื่องใช้ 3.พัสดุประเภท - พัสดุทั่วไป
details
2017-03-27 13:45:30.02017-04-04