logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
waraporn.r@egat.co.th
ประกวดราคาขายพัสดุ จำนวน 3 รายการ 1. หม้อแปลงยี่ห้อ Oerlikon ขนาด 6000 KVA. 69/22 KV. จำนวน 1 EA จัดเก็บที่คลังพัสดุเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (ราคาต่อ EA) 2. พัสดุประเภททองแดง อลูมิเนียม เหล็ก โลหะ และวัสดุอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบประเภท Tag แดง และเศษวัสดุอื่นๆ น้ำหนักประมาณ 101,106 กก.จัดเก็บที่ คลังพัสดุ สฟ.ลำปาง 2 จ.ลำปาง และ สฟ.เชียงราย จ.เชียงราย (ขายโดยการชั่ง) 3. พัสดุที่ปลดออกจากระบบประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ พัสดุประเภทครุภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น จำนวน 1 กอง จัดเก็บที่คลังพัสดุ อปน. จ.พิษณุโลก (ขายโดยวิธีเหมากอง)
details
2016-11-08 14:07:28.02016-11-21
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 21/2559
details
2016-11-04 13:47:36.02016-11-10
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 10 คัน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 19/2559
details
2016-10-31 09:15:35.02016-11-14
-แผนกพัสดุ เขื่อนวชิราลงกรณ
kit.m@egat.co.th
-ประกาศประมูลราคา เลขที่ กฟผ. หพว-ฟ. 1/2559 ขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 15 รายการ
details
2016-10-28 15:13:24.02016-11-17
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
seree.c@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หพศ-ฟ. 1/2559 ชายบ้านพักผู้ปฎิบัติงาน กฟผ.(บ้านชิดชล) จำนวน 5 หลัง
details
2016-10-27 10:02:06.02016-11-22
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pichnaree.e@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว เดือนกันยายน 2559 รวมจำนวน 433 รายการ (ขายเหมากองตามสภาพปัจจุบัน) ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 20/2559
details
2016-10-26 09:17:30.02016-11-03
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. หพดก-ฟ.18/2559 ขายพัสดุเสื่อมคุณภาพ ประเภทเครื่องปรับอากาศเก่าใช้งานแล้ว แบบเหมากองจำนวน 1 กอง (ขาย)
details
2016-10-21 15:55:32.02016-10-31
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุทั่วไปประเภทกระดาษใช้งานแล้ว ประกอบด้วยเอกสารไม่ใช้งานแล้ว แฟ้มเอกสาร แกนกระดาษจัมโบ้โรล และกล่องน้ำตาล(ไม่คัดแยก) น้ำหนักประมาณ 50,000 กิโลกรัม โดยจัดทำเป็นสัญญา 6 เดือน ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 18/2559
details
2016-10-21 10:14:15.02016-10-31
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร แผนกพัสดุและจัดหา
monthienchai.l@egat.co.th
จำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประเภทพัสดุสำรองคลัง Tower 5 รายการ
details
2016-10-19 15:18:27.02016-10-27
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ กฟผ.หพดก-ฟ.18/2559 ขายยางรถยนต์เก่าใช้งานแล้ว จำนวน 1 กอง (ขายแบบเหมากอง)
details
2016-10-18 08:34:26.02016-10-25