logo

จ้างที่ปรีกษา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบระบบวิเคราะห์การทำงานของ Micro-EMS ด้วยระบบทดสอบจากระยะไกล เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
details
2018-03-22 18:29:12.02018-04-22
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ประกาศราคากลาง - งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
details
2018-03-19 10:35:13.02018-04-22
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
vasan.s@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยการพัฒนาระบบต้นแบบตรวจวัดและจำแนกฝุ่นละออง
details
2017-12-08 13:56:01.02018-01-04
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาจัดทำ EA ระบบบริหารสินทรัพย์องค์กร (EAM) ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,410,888.08 บาท ใบเบิกเลขที่ 1300009041
details
2017-11-15 11:24:08.02017-12-15
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับงานวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. 3 ปี ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 52,208,800.- บาท ใบเบิกเลขที่ 1300008959
details
2017-09-04 11:14:40.02017-10-04
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
chalermpol.tan@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาประเมินโครงการและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน (ระยะเวลา 10 เดือน)
details
2017-08-23 09:03:52.02017-09-23
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
naparat.jin@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยง กฟผ. ปี พ.ศ.2561
details
2017-08-21 14:09:29.02017-09-21
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสางานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
details
2017-08-15 10:26:33.02017-09-15
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว
details
2017-08-11 15:43:14.02017-09-14
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาสำหรับแนะนำแนวทางงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ( PR : 1300008850 ) โดยวิธีตกลง
details
2017-07-25 10:44:07.02017-08-25