logo

ซื้อวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ซื้อของเพื่อใช้ในงานปรับปรุงโครงสร้าง CWP.Overhead Crane และ Line Motor Cooling
details
2017-10-27 14:19:24.02017-11-27
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
pornpimol.k@egat.co.th
ซื้อ Spacer จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
details
2017-10-25 10:02:17.02017-11-24
งานประกันภัยความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ กฟผ.
todsawat.y@egat.co.th
งานประกันภัยความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ กฟผ. D&O
details
2017-10-12 18:53:37.02017-10-12
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
ราคากลางงานซื้อไส้กรองอากาศ Pre Filter และ Fine Filter สำหรับเครื่องกังหันก๊าซ BPK-C51, 52
details
2017-10-12 15:13:35.02017-11-12
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อน้ำมัน Mobil SHC 630 จำนวน 7 ถัง โดยวิธีพิเศษ
details
2017-10-10 14:56:53.02017-10-17
-
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อน้ำมัน Shell Turbo CC 32 จำนวน 15 ถัง โดยวิธีพิเศษ
details
2017-10-04 14:34:58.02017-10-11
-ฝ่ายที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
sakiroh.d@egat.co.th
-การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร(ขยาย)
details
2017-10-03 11:07:49.02017-10-03
หซก-ห. กจก-ห.
todsawat.y@egat.co.th
พิมพ์และผงหมึก จำนวน 7 ยี่ห้อ จำนวน 204 รายการ เพื่อใช้งานระบบ SELF SERVICE PROCUREMENT (SSP) ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
details
2017-10-02 15:04:43.02017-10-02
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ซื้อพร้อมติดตั้ง HP Element และทำความสะอาด Cooler ยี่ห้อ Atlas Copco จำนวน 1 SE
details
2017-09-26 09:33:03.02017-09-27
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
kollawat.sur@egat.co.th
ซื้อโดยวิธีพิเศษ Spare Parts 115-230 kV GCB ยี่ห้อ SPRECHER ENERGIE, GEC ALSTHOM และ AREVA จำนวนรวม 3 รายการ
details
2017-09-14 10:05:58.02017-10-14