logo

จ้างวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
งานสำรวจข้อมูลที่ดิน ข้อมูลเจ้าของที่ดิน และจัดทำระวางแผนที่เพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎณ์ธานี 2 - ทุ่งสง วงจรที่ 1 และ 2 ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร และระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - หาดใหญ่ 3 วงจรที่ 1 และ 2 ระยะทางประมาณ 209 กิโลเมตร
details
2018-01-12 09:42:56.02018-02-12
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมอุปกรณ์ HP/IP Feed Water Pump โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ (RPC-C10) ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
details
2018-01-08 15:27:23.02018-02-08
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
จ้างติดตั้งระบบ Fire Detection ยี่ห้อ Guardfire
details
2017-12-29 10:12:48.02018-01-29
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
nichakorn.k@egat.co.th
จ้างเหมาถอดประกอบและซ่อมแซมฉนวนกันความร้อน โดยวิธีพิเศษ
details
2017-12-25 12:57:22.02018-01-25
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างสายส่ง 115 kV Nakhon Phanom - Tha Khek ฯลฯ ที่ สฟ.นครพนม
details
2017-12-18 17:17:24.02018-01-18
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
chiradech.y@egat.co.th
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 หน่วยที่ 2 ใบสอบราคาเลขที่ 2000331485 ราคากลาง กฟผ. 4,545,007.97 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวิธีพิเศษ
details
2017-11-29 17:20:13.02017-12-29
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างก่อสร้างสายส่ง 115 kV Transmission Line Ao Phai-Sri Racha ฯลฯ สฟ.อ่าวไผ่ จ.ชลบุรี
details
2017-11-10 13:47:06.02017-12-10
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมางานตัดเปลี่ยน Pre heater Tube โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี RGC-C10 (HRSG#11,12) โดยวิธีพิเศษ
details
2017-11-03 15:15:02.02018-02-03
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมางานบำรุงรักษา Steam Turbine, Boiler and Electrical โรงไฟฟ้า มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด อำเภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ หน่วยที่ 1 และ หน่วยที่ 2 (STG101&STG102) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาการจ้าง 30 วัน
details
2017-11-03 14:17:44.02017-12-31
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
somrudee.t@egat.co.th
จ้างพิมพ์หนังสือพลังแผ่นดิน ใบรับรองหนังสือ และการบรรจุหนังสือใส่กล่องบรรจุภัณฑ์
details
2017-10-30 08:58:34.02017-11-30