logo

จ้างวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 46 คัน พร้อมคนขับ ใช้งานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว งาน MI.HSA-T2 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 43 วัน
details
2018-06-25 10:10:16.02019-06-25
- ฝ่ายที่ดิน กฟผ.การจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งสถนีไฟฟ้าแรงสูงบ้านบึง 2
chanin.ch@egat.co.th
-การจัดซื้อที่ดินเพื้อตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านบึง 2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
details
2018-06-07 14:27:10.02018-06-07
-ฝ่ายที่ดิน กฟผ.เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงไฟฟ้าวังน้อย (ครั้งที่ 5)
chanin.ch@egat.co.th
-การจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงไฟฟ้าวังน้อยครั้งที่ 5 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
details
2018-05-25 10:47:24.02018-05-25
-ฝ่ายที่ดิน กฟผ.เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้ง สฟ.อุบลราชธานี 3 (เพิ่มเติม)
chanin.ch@egat.co.th
- การจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้ง สฟ.อุบลราชธานี 3 (เพิ่มเติม)
details
2018-05-25 09:49:14.02018-05-25
3100602712851
woraporn.h@egat.co.th
จ้างเหมาถอดประกอบและซ่อมแซมฉนวน โดยวิธีพิเศษ
details
2018-05-25 08:26:27.02018-06-25
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
kanchana.net@egat.co.th
ราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอน ย้าย จัดทำรายละเอียดแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบระบบท่อ ถังน้ำ และอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งานสำหรับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริเวณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
details
2018-05-24 16:04:08.02018-06-24
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานออกแบบ จัดหา งานรื้อสายส่งเดิมและก่อสร้างสายส่งชั่วคราว 115 kV ยโสธร–อำนาจเจริญ Job No.RTS2-03-L32 และ งานรื้อสายส่งเดิมและก่อสร้างสายส่งชั่วคราว 115 kV ยโสธร–ศรีสะเกษ JOB No. RTS2-03-L33
details
2018-05-24 11:10:40.02018-06-24
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narongsak.sr@egat.co.th
จ้างเหมางานประกอบ Rotor Pole Unit 3 จำนวน 1 งาน
details
2018-05-21 13:53:34.02018-06-20
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)
aree.ta@egat.co.th
สอบราคาโดยวิธีพิเศษ เลขที่ นพจ-นร.3/2561 จ้างเหมางานตัดต่อสายส่ง 230 เควี บ้านโป่ง 2 – ไทรน้อย รื้อสายส่งเดิมและขึงสาย ที่ สฟ.ไทรน้อย Job. No. GBA3-01-L01
details
2018-05-17 18:10:45.02018-05-21
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narongsak.sr@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อม Guide Vane BUSH Housing ของ Turbine Unit 3 จำนวน 1 งาน
details
2018-05-16 10:54:07.02018-06-15