logo

จ้างวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
จ้างเหมารถลากจูงพร้อมรถพ่วง (Truck and Trailer) เพื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 3.81 x 5.88 x 4.19 เมตร น้ำหนักประมาณ 149 ตัน จำนวน 4 Units จากท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 โดยต้องได้รับหนังสืออนุญาตขนส่งจากกรมทางหลวง
details
2018-03-16 14:45:58.02018-04-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
sirideb.u@egat.co.th
จ้างทำ Stator Wedge และ Filler Strip
details
2018-03-15 15:49:47.02018-03-19
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-จ้างถอด-ประกอบ และซ่อม Insulation แบบ Jacket จำนวน 1 งาน
details
2018-03-09 11:00:01.02018-04-09
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
pornpimol.k@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ
details
2018-03-08 14:35:05.02018-04-07
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
nichakorn.k@egat.co.th
จ้างเหมาถอดประกอบและซ่อมแซมฉนวนกันความร้อนโดยวิธีพิเศษ
details
2018-03-06 08:12:01.02018-04-06
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-เช่าเครื่องประกอบ Compressor จำนว น 1 งาน
details
2018-03-02 15:26:07.02018-04-02
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่อง Heat Treatment จำนวน 3 เครื่องพร้อมพนักงานควบคุมเครื่อง โดยวิธีพิเศษ
details
2018-02-20 13:37:01.02018-03-20
-
narongsak.ma@egat.co.th
จ้างซ่อมชุดตรวจวัดความเร็วรอบ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 และ 2 จำนวน 1 งาน
details
2018-02-16 10:23:57.02018-02-21
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว
peerapod.s@egat.co.th
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบ AQMs จำนวน 3 สถานี
details
2018-02-14 18:00:20.02018-02-28
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ปรพกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบ Fire Detection ของอาคาร Boiler Feed Pump No.1, 2, 3 BPK-C5
details
2018-02-08 08:09:11.02018-03-08