logo

จ้างวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
kollawat.sur@egat.co.th
จ้างส่งเครื่อง Digital recorder เพื่อสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท DR.STRAUSS MESSTECHNIK ประเทศเยอรมัน โดยวิธีพิเศษ
details
2017-09-21 10:07:43.02017-10-21
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
narong.va@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง"
details
2017-09-19 08:01:56.02017-10-19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
vasan.s@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "โมเดลการพัฒนาอาชีพการปลูกไมโตเร็วรวมกับการปลูกพืชอายุสั้นพื้นที่รอบโรงไฟฟาแมเมาะ"
details
2017-09-15 15:41:55.02017-10-15
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
vasan.s@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ"
details
2017-09-15 15:32:52.02017-10-15
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
peeraya.san@egat.co.th
จ้างจัดดูงาน DCC และ SLNG ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 3-5 กันยายน 2560
details
2017-09-11 14:25:53.02017-10-11
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
somrudee.t@egat.co.th
จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณา CSR กฟผ.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ประจำปี 2560
details
2017-08-29 09:00:37.02017-09-29
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงค่าอุปกรณ์และค่าดำเนินการอมแซมคอนกรีต คาน, ผนัง, เสา อาคาร Cooling Tower Unit 1 โดยวิธีพิเศษ
details
2017-08-25 16:14:09.02017-12-25
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-สอบราคาจ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนาม จำนวน 15 ห้อง โดยวิธีพิเศษ
details
2017-08-25 16:10:37.02017-12-25
แผนกจ้างกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suthida.s@egat.co.th
จ้างจัดการศึกษาดูงาน TNB research center และโรงไฟฟ้าถ่านหิน Manjung ณ ประเทศมาเลเซีย สำหรับผู้เดินทาง จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 จำนวน 3 วัน 2 คืน (ใบเบิกเลขที่ 1200108942)
details
2017-08-24 10:30:36.02017-09-24
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
จ้างเหมารถลากจูงพร้อมรถพ่วง Truck & Trailer เพื่อปฏิบัติงานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า Shunt Reactor จำนวนทั้งด 6 ชิ้น ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 จังหวัดขอนแก่น และสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ จังหวัดเลย
details
2017-08-24 09:47:29.02017-09-24