logo

จ้างวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างก่อสร้างสายส่ง 115 kV Transmission Line Ao Phai-Sri Racha ฯลฯ สฟ.อ่าวไผ่ จ.ชลบุรี
details
2017-11-10 13:47:06.02017-12-10
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมางานตัดเปลี่ยน Pre heater Tube โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี RGC-C10 (HRSG#11,12) โดยวิธีพิเศษ
details
2017-11-03 15:15:02.02018-02-03
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมางานบำรุงรักษา Steam Turbine, Boiler and Electrical โรงไฟฟ้า มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด อำเภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ หน่วยที่ 1 และ หน่วยที่ 2 (STG101&STG102) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาการจ้าง 30 วัน
details
2017-11-03 14:17:44.02017-12-31
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
somrudee.t@egat.co.th
จ้างพิมพ์หนังสือพลังแผ่นดิน ใบรับรองหนังสือ และการบรรจุหนังสือใส่กล่องบรรจุภัณฑ์
details
2017-10-30 08:58:34.02017-11-30
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
จ้างเหมาเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่
details
2017-10-27 14:11:17.02017-11-27
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
naparat.jin@egat.co.th
จ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ด้านการวางแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น
details
2017-10-17 13:51:31.02017-11-17
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
จ้างเหมารถลากจูงพร้อมรถพ่วง Truck & Trailer เพื่อปฏิบัติงานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า Shunt Reactor จำนวนทั้งหมด 6 ชิ้น ไปยัง สฟ.ขอนแก่น 4 จังหวัดขอยแก่น และ สฟ.ท่าลี่ จังหวัดเลย
details
2017-10-09 11:27:52.02017-11-09
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
จ้างเหมางานติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว ในงาน YI.HSA-T03 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ระยะเวลาการจ้าง 32 วัน
details
2017-10-03 13:29:14.02017-12-03
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
เช่ารถตู้ปรับอากาศ 28 คันพร้อมคนขับ ใช้งานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว งาน YI.HSA-T03 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระยะเวลาการเช่า 34 วัน
details
2017-09-29 16:20:25.02017-12-29
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
จ้างเหมาสำรวจที่ดินและทรัพย์สินระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 เควี อุบลราชะานี 3 - ร้อยเอ็ด 2 จำนวน 2 รายการ
details
2017-09-25 10:22:40.02017-10-25