logo

ประกาศราคากลาง ซื้อวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมอาร์กอน จำนวน 11 รายการ
details
2017-09-14 13:35:38.02017-09-25
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์เหลว จำนวน 10 TN
details
2017-09-14 13:30:19.02017-09-26
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานจัดหาประกันภัยรถ กฟผ. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2562
details
2017-08-22 13:23:00.02017-09-12
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อ Wheel Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 330 kW จำนวน 2 คัน พร้อมสัญญาซ่อมบำรุงรักษา และพนักงานขับเครื่องจักรกล เป็นระยะเวลา 11 ปี หรือ 40,500 ชั่วโมงทำงาน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน (ประกวดราคาซื้อเลขที่ กฟผ. (จช.)-ซ.2/2560)
details
2017-08-09 10:56:09.02017-09-09
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อ Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW, Blade Capacity ไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m จำนวน 6 คัน พร้อมสัญญาซ่อมบำรุงรักษา และพนักงานขับเครื่องจักรกล เป็นระยะเวลา 11 ปี หรือ 120,000 ชั่วโมงทำงาน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน (ประกวดราคาซื้อเลขที่ กฟผ. (จช.)-ซ.1/2560)
details
2017-08-08 10:45:22.02017-08-31
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
จัดหาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance : D&O)
details
2017-07-21 09:47:08.02017-08-21
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ราคากลางงานประกันภัยโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง และศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. ประกวดราคาซื้อ เลขที่ กฟผ. (จก.) – ซ.25/2560
details
2017-07-11 16:53:37.02017-08-11
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
เบิกซื้อถังดับเพลิง จำนวน 6 รายการ รวม 69 ถัง ตามใบสอบราคาเลขที่ 1000198461
details
2017-05-19 08:28:09.02017-05-25
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมอาร์กอน
details
2017-04-28 14:16:27.02017-05-16
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือพิเศษ ประจำปี 2560 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ รายการที่ 1 เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบภาคตัดขวาง จำนวน 1 ชุด รายการที่ 2 เครื่องสำรวจหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของชั้นหินในหลุมเจาะ จำนวน 1 ชุด เลขที่ กฟผ. (จพ.) - ซ.1/2560
details
2017-03-10 11:19:04.02017-03-30