logo

ประกาศราคากลาง ซื้อวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ (Sulfur Analyzer)
details
2018-03-20 08:02:34.02018-04-20
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ค่าความร้อน (Bomb Calorific Analyzer)
details
2018-03-15 15:41:51.02018-04-15
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ (Sulfur Analyzer)
details
2018-03-15 15:37:06.02018-04-15
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ความชื้น สารระเหยและขี้เถ้า (Thermo Gravimetrkic Analyzer)
details
2018-03-15 15:28:11.02018-04-15
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) CAS No.1310-73-2 จำนวน 500,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.4/2561
details
2018-03-15 09:38:03.02018-04-15
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซร์ (CO2) จำนวน 10 ตัน
details
2018-03-14 08:10:32.02018-03-22
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
koratat.b@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Polymaleic Acid Homopolymer (PMA) CAS No.26099-09-2 จำนวน 350,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.3/2561
details
2018-03-14 08:07:43.02018-04-14
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
koratat.b@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Polyaluminium chloride (PAC-HPC) CAS No.1327-41-9 จำนวน 750,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.2/2561
details
2018-03-13 07:55:00.02018-04-13
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
prasong.u@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานซื้อตู้ MARSHALLING PANEL จำนวน 1 รายการ (3 SET) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.6(1000208463)/2561
details
2018-03-12 08:44:55.02018-03-30
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
thanawan.sa@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้ง IRON DETECTOR ของระบบสายพานลำเลียงถ่าน จำนวน 1 งาน เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.5(1000208228)/2561
details
2018-02-22 08:30:09.02018-03-16