logo

ประกาศราคากลาง จ้างวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasana.p@egat.co.th
1. งานปรับปรุงอาคารที่พักหมายเลข 1 (บ.102) ขนาดพื้นที่ 2,080 ตารางเมตร บริเวณ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
details
2017-06-14 11:04:15.02017-07-14
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเท้าอาคาร Workshop 1 จำนวน 1 JB ตามใบสอบราคาเลขที่ 1000198330
details
2017-05-17 14:39:25.02017-05-25
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า)
supat.t@egat.co.th
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฎิบัติงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อยุธยา 3 จำนวน 2 อัตรา เป็นระยะเวลา 5 เดือน เลขที่ สจ.กฟผ.(อค-กส.)-จ.16/2560
details
2017-04-11 14:49:47.02017-05-11
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ งานรายการที่ 1 ขุดและขนดิน ปริมาณประมาณ 467.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น งานรายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ ปริมาณประมาณ 35.0 ล้านเมตริกตัน งานรายการที่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดำเนินการ) ออกจากบ่อเหมือง ปริมาณประมาณ 35.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 ปี (ปี 2562 – 2571) ณ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
details
2017-04-10 14:57:01.02017-05-15
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาด 250 กิโลวัตต์ บริเวณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
details
2017-03-20 10:53:28.02017-04-11
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) พิษณุโลก
pinij.kh@egat.co.th
จ้างเหมาก่อสร้าง Service Road ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
details
2017-01-23 10:15:44.02017-02-03