logo

ประกาศราคากลาง จ้างวิธี e-Auction


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งระบบศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาไทรน้อย (War Room) บริเวณสำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จพ.) - จ.10/2560
details
2017-08-22 15:51:06.02017-08-31
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเคมี (อาคารปฏิบัติการฝ่ายเคมี-2) บริเวณสำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จพ.) - จ.9/2560
details
2017-08-22 15:41:21.02017-08-31
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ กฟผ. เข้าดำเนินการ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
details
2017-08-22 10:05:43.02017-09-22
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง (ฝ่ายขนส่ง) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานถนนและงานลาน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ (อขน.) รายการที่ 2 งานระบบระบายน้ำหลักบริเวณพื้นที่ซื้อใหม่ (อขน.) รายการที่ 3 งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำหรับรถ Trailer (อขน.) บริเวณสำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
details
2017-08-21 15:36:00.02017-09-01
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต ตกแต่งภายใน Built In, งานก่อสร้างลิฟท์, งานประปา, งานระบบ CATV และระบบดับเพลิง รายการที่ 2 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและปรับถมดิน, งานก่อสร้างถนน บริเวณกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
details
2017-08-21 15:34:59.02017-09-01
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
kollawat.sur@egat.co.th
ราคากลางงานเช่าอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) จำนวนรวม 207 เครื่อง
details
2017-08-21 13:14:19.02017-09-21
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
จ้างเหมาตรวจสอบถังน้ำมันขนาดใหญ่ No. 109 และ No. 110 ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.20/2560
details
2017-08-21 11:21:22.02017-08-28
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
จ้างเหมาตรวจสอบถังน้ำมันขนาดใหญ่ No. 502 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.19/2560
details
2017-08-21 09:55:23.02017-08-28
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำพร้อมติดตั้ง GGH. CLEAN-GAS REHEATER แบบ TUBE IN TUBE จำนวน 1 รายการ (4 BUNDLE) เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–จ.7(1000205230)/2560
details
2017-08-21 08:36:03.02017-08-25
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดและเก็บขยะ ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.17/2560
details
2017-08-18 11:45:17.02017-08-25