logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Market


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สนง.หาดใหญ่
suteekarn.som@egat.co.th
จ้างเหมาตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสายส่ง 230 kV. HY2-SKL2 Tower 2-87 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จำนวน 255 ไร่ และสภาพพื้นที่ราบป่าทึบภูเขา จำนวน 467 ไร่
details
2018-07-10 15:56:34.02018-07-11
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)
aree.ta@egat.co.th
ประกาศผลสอบราคาโดยวิธีพิเศษ เลขที่ นพจ-นร.2/2561 งานปรับพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง ฯ สฟ.ปัตตานี
details
2018-07-04 09:17:55.02018-07-17
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
งานจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูล กฟผ. ผ่านนักเขียนมืออาชีพในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่างเดือน กรฏาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๔๕๕,๒๐๐.- บาท และวงเงินราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๔๕๕,๒๐๐.- บาท โดยคัดเลือกจาก
details
2018-06-27 17:42:17.02018-07-27
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุง Station service (จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฯ) สฟ.ระนอง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.16/2561
details
2018-06-12 15:52:10.02018-07-12
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุง Station service (จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฯ) สฟ.ระนอง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.16/2561
details
2018-06-12 15:50:52.02018-07-12
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ราคากลาง ซื้อสารเคมี Adipic Acid (HOOC(CH2)4COOH) จำนวน 500,000 กิโลกรัม
details
2018-05-21 13:43:03.02018-05-21
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
wasukarn.hon@egat.co.th
งานเบิกซื้อพัสดุ ยางรถยนต์พร้อมบริการเปลี่ยนยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 1 ประเภท รวม 5 รายการ
details
2018-05-18 14:35:28.02018-05-18
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 36 เครื่อง เลขที่ใบเบิก 1000276438
details
2018-05-10 15:20:44.02018-05-21
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 36 เครื่อง เลขที่ใบเบิก 1000276438
details
2018-05-10 15:18:59.02018-06-10
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pimlaphat.wan@egat.co.th
งานซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 1 รายการ สำหรับสำรองคลังแบบ Zero Stock Item ตามใบเบิกเลขที่ 1900002518
details
2018-04-27 07:01:14.02018-05-27