logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Market


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
wirun.p@egat.co.th
-จ้างซ่อม upper end cover
details
2018-11-19 16:30:41.02018-12-19
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่ จำนวน 6 คน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการบำรุงรักษาบริเวณ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.26/2561
details
2018-11-19 16:20:13.02018-12-19
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า
narongsak.sr@egat.co.th
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพัสดุ (16 อัตรา)จำนวน 1 งาน
details
2018-11-14 15:33:32.02018-11-19
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า
narongsak.sr@egat.co.th
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพัสดุ (16 อัตรา) 1 งาน
details
2018-11-14 15:29:34.02018-11-19
-แผนกจัดซื้อสายงานกลาง กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
sumitra.s@egat.co.th
ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม(ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 1 รายการ สำหรับสำรองคลังแบบ Zero Stock ltem
details
2018-11-07 10:49:49.02018-12-07
-
tanapon.tay@egat.co.th
-
details
2018-10-24 15:47:46.02018-11-24
แผนกจัดหางานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
pakorn.mu@egat.co.th
Gear Box Kit
details
2018-09-10 11:51:07.02018-10-10
-แผนกจัดหางานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
prasong.u@egat.co.th
-ซื้อ Mechanical Seal MFR:JOHN CRANE
details
2018-09-07 15:25:53.02018-10-07
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/กระเบื้องปูพื้นสนาม
tiranun.k@egat.co.th
กระเบื้องปูพื้นสนาม
details
2018-09-06 16:26:27.02018-10-06
-แผนกจัดหางานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
prasong.u@egat.co.th
-ซื้อ Bearing จำนวน 8 รายการ
details
2018-09-05 10:35:20.02018-10-05