logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป สอบราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
attaya.c@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ UV-Visible Spectrophotometer
details
2018-01-08 13:58:44.02018-01-10
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 10 ตัน
details
2017-12-26 14:17:47.02018-01-05
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปะเทศไทย
thitchapat.p@egat.co.th
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
details
2017-11-20 14:39:01.02017-11-29