logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-แผนกจัดหา กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
-จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๓๐ ชุด
details
2018-03-21 15:24:46.02018-04-21
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
tiranun.k@egat.co.th
การก่อสร้างป้ายแสดงผลการตรวจวัดมลพิษ
details
2018-03-19 08:36:26.02018-04-19
แผนกจัดหาเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง โดยวิธีคัดเลือก
details
2018-03-15 13:43:18.02018-03-21
แผนกจัดหาเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
จ้างงานซ่อมบำรงุรักษาอาคาร และงานบริการทั่วไป บริเวณเขื่อนรัชชประภา โดยวิธีคัดเลือก
details
2018-03-15 13:34:17.02018-03-21
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ PLC ยี่ห้อ BECKHOFF จำนวน 24 รายการ (1000271287) โดยวิธีคัดเลือก
details
2018-03-15 08:15:03.02018-03-21
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ราคากลางงานจ้างจัดการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2561 จำนวน 43 คน
details
2018-03-14 10:46:50.02018-04-15
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.61-30 เม.ย.61 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,400,000 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200117409
details
2018-03-13 16:14:28.02018-04-13
กจก-ห. กฟผ.
todsawat.y@egat.co.th
รายการพัสดุบำรุงรักษา จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้งานระบบ Self Service Procurement (SSP)
details
2018-03-09 15:10:27.02018-04-09
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ประกาศราคากลางงาน ซื้อPC นอกมาตรฐาน (PC Macintosh) ติดตั้งและบำรุงรักษา ๕ ปี จำนวน ๓ รายการ (๕ SE)
details
2018-03-08 14:37:02.02018-04-08
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำงานสิ่งพิมพ์สำเร็จ ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,296 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200114406
details
2018-03-05 14:00:23.02018-04-05