logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
597033@zimbra.egat.co.th
จ้างเหมาบริการบ้านพักรับรอง จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ หจฟก.(คจ.) 7/2561
details
2018-11-21 14:02:59.02018-12-21
โรงไฟฟ้าบางปะกง
597033@zimbra.egat.co.th
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของโรงไฟฟ้าบางปะกง ปี2562 โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ หจฟก.(คจ.) 6/2561
details
2018-11-20 14:39:15.02018-12-20
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟ ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ หจฟก.(คจ.) 3/2561
details
2018-11-12 17:24:27.02018-12-12
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าแปลงที่ 1 และบริการตกแต่งสถานที่ จัดสวน เพาะชำ ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (1 ม.ค.-31ธ.ค. 62)
details
2018-11-12 16:53:27.02018-12-12
แผนกจัดจ้างสายงานกลาง กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง
kulawadee.k@egat.co.th
ราคากลางงานจ้างอบรมหลักสูตร LNG Procurement Contracts ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลขที่ หจก.(จ.)๑๑๓/๒๕๖๑
details
2018-11-12 15:34:29.02018-11-12
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่แปลงที่ 2 และ 4 และพื้นที่อื่นๆภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ หจฟก.(คจ.) 4/2561
details
2018-11-12 15:04:33.02018-12-12
แผนกประกวดราคาจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
amnak.m@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างเหมาฯ ต่อเติมอาคาร ท.109 ติดตั้งลิฟต์โดยสาร บริเวณสำนักงานใหญ่ กฟผ. ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
details
2018-11-12 11:47:25.02018-12-13
กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน แผนกจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
sukanda.b@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างเหมาย้ายฐานข้อมูลและปรับปรุงความสามารถของระบบสารสนเทศกรรมสิทธิ์ที่ดินระบบส่ง (LIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเลขที่ หจจชสพ. (จ.) 2/2561)
details
2018-11-07 16:00:51.02018-12-31
กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน แผนกจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
sukanda.b@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ จำนวน 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก (งานเลขที่ หจจชสพ. (จ.) 1/2561)
details
2018-11-06 11:51:43.02018-12-31
แผนกประกวดราคาจ้างสายงานกลาง กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง
natthachai.ch@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาอาคารและบริเวณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เลขที่ หจก.(จ.) 110/2561
details
2018-11-05 16:26:43.02018-12-05