logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง - จ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
details
2018-07-13 15:45:26.02018-08-20
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
งานจ้างจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,479,095 บาท เลขที่หจก.(จ.)๘๗/๒๕๖๑
details
2018-07-13 08:49:11.02018-08-13
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบควบคุมแบบ SCADA SYSTEM บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด จำนวน 1 งาน (1200118150)
details
2018-07-11 16:15:35.02018-07-16
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานซื้อ CPU S7- 400H P/N.6ES7 417-4HL04-0AB0
details
2018-07-11 10:40:12.02018-07-20
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมางานจัดหา Organizer งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน
details
2018-07-06 13:27:00.02018-08-06
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
kanchana.net@egat.co.th
ราคากลางจ้างงานสำรวจข้อมูลที่ดิน ข้อมูลเจ้าของที่ดิน และจัดทำสมุดระวางแผนที่ สำหรับโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม ระยะที่ 16 (TNRP-L16-OP) ภาคเหนือตอนบน จำนวน 6 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
details
2018-07-06 09:10:19.02018-08-06
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
งานซื้อ Filter element เพื่อสำรองคลังโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
details
2018-07-04 09:54:58.02018-07-10
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เลขที่ หจก.(จ.)86/2561
details
2018-07-03 16:41:29.02018-08-03
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
kanchana.net@egat.co.th
ราคากลางงานจ้างจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2561 จำนวน 16 คน
details
2018-07-02 17:11:33.02018-08-02
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างจัดงานครบรอบ 25 ปี การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม4,950,000 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200120915
details
2018-07-02 09:27:52.02018-08-02