logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
ซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบดูดควัน ห้องครัวร้านอาหารภูแก้ว
details
2018-01-18 15:54:36.02018-01-23
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานแบบแฝด บ.101 (จำนวน 2 ครอบครัว) สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาฬสินธุ์
details
2018-01-18 15:18:43.02018-01-23
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
natkamol.kae@egat.co.th
จ้างเหมาถางหญ้าพร้อมขนทิ้ง (รอบอาคารฟื้นฟูฯ และเรือนเพาะชำ SW.) จำนวน 1 งาน
details
2018-01-18 14:52:04.02018-01-22
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางเปิด ขนาด 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านพักหลังใหม่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงพล
details
2018-01-18 14:00:31.02018-01-23
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
koratat.b@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC 100-600 AMP จำนวน 2 SE
details
2018-01-18 13:50:28.02018-02-18
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านข้างซ้าย ความยาวประมาณ 154 เมตร สูง 2 เมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงเลย
details
2018-01-18 13:24:42.02018-01-23
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านข้างขวา ความยาวประมาณ 145 เมตร สูง 2 เมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองหาน
details
2018-01-18 11:23:18.02018-01-23
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-ซื้อ Blow Down Valve จำนวน 1 EA
details
2018-01-18 10:28:19.02018-02-18
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณด้านหน้าบ้านพักหลังใหม่ พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม. หนา 15 ซม.สถานีไฟฟ้าแรงสูงพล
details
2018-01-18 10:09:49.02018-01-23
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง
details
2018-01-18 09:50:19.02018-02-18