logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narong.chais@egat.co.th
จ้างเหมาบริการงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117311711
details
2018-11-21 13:52:57.02018-11-27
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
attaya.c@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-11-21 11:05:51.02018-11-29
กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
chaiyo.s@egat.co.th
จ้างเหมางานพยาบาล จำนวน 1 คน
details
2018-11-20 12:58:40.02018-12-20
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
penpichcha.nor@egat.co.th
ราคากลางเบิกซื้อกระดาษสำหรับทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ (Self Service Procurement: SSP)
details
2018-11-20 10:00:55.02018-11-25
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
penpichcha.nor@egat.co.th
ราคากลางเบิกซื้อน้ำยาทำความสะอาดและสุขภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (Self Service Procurement: SSP)
details
2018-11-20 09:58:57.02018-11-25
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
penpichcha.nor@egat.co.th
ราคากลางเบิกซื้อกระดาษและวัสดุสำนักงาน จำนวน 207 รายการ (Self Service Procurement: SSP)
details
2018-11-20 09:55:05.02018-11-27
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
suksithorn.p@egat.co.th
ราคากลางซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ Strength 210 ksc จำนวน ๘๐ คิว กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-11-20 09:43:46.02018-12-20
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สนง.หาดใหญ่
suteekarn.som@egat.co.th
ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ ที่สฟ.สตูล จำนวน ๑ คน ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-11-20 09:13:54.02018-11-22
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สนง.หาดใหญ่
suteekarn.som@egat.co.th
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ ที่ สฟ.ยะลา๑และ บส.ยะลา จำนวน ๑ คน และที่ สฟ.ยะลา๒ จำนวน ๑ คน ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-11-20 09:11:39.02018-11-22
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สนง.หาดใหญ่
suteekarn.som@egat.co.th
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ ที่ สฟ.ปัตตานี จำนวน ๑ คน ที่สฟ.นราธิวาส จำนวน ๑ คน ที่สฟ.สไหงโก-ลก จำนวน ๑ คน ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-11-20 09:08:47.02018-11-22