logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
manop.hu@egat.co.th
ซื้อวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2017-09-15 16:14:24.02017-10-15
โรงไฟฟ้าบางปะกง
tummatat.h@egat.co.th
จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร จำนวน 1 JB
details
2017-09-13 13:55:43.02017-10-13
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
งานซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งตู้เก็บเครื่อง จำนวน 3 EA
details
2017-09-12 16:04:55.02017-09-12
โรงไฟฟ้าบางปะกง
tummatat.h@egat.co.th
หัวกรอเร็ว(หัวกรอฟัน) 8 EA
details
2017-09-12 14:25:20.02017-10-12