logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงาน พัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินพัฒนาแบบตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันอาคาร เขียวไทยอาคารปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
details
2018-09-28 09:36:48.02018-10-05
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
kanchana.net@egat.co.th
ประกาศและราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินพัฒนาแบบตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ Smart Grid จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ หจงพ.(จ.)48/2561
details
2018-08-07 18:16:52.02018-09-07