logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าแปลงที่ 1 และบริการตกแต่งสถานที่ จัดสวนเพาะชำภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ( 1 ม.ค.62-31 ธ.ค. 62)
details
2018-11-12 16:51:18.02018-12-15
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายจัดหาและพัสดุในประเทศ
thalatchanan.tha@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและระบุกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชุมชนในพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ หจงพ. (จ.) 37/2561
details
2018-07-10 09:27:04.02018-07-14
-
siriporn.sir@egat.co.th
ซื้อรางนะบายน้ำ จำนวน 2 รายการ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (เลขที่ e-GP 61057442472)
details
2018-05-28 11:08:35.02018-06-01
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
gunniga.h@egat.co.th
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก งานทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ของ กฟผ. 12 หน่วยงาน ปี 2561
details
2018-04-09 10:20:04.02018-04-23
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
chalermpol.tan@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบ Enterprise Performance Management (EPM) ปี 2561 PR1300009336
details
2018-02-07 14:44:44.02018-03-09
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษางานทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๖๔-๑ ของ กฟผ. ๑๒ หน่วยงาน ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
details
2018-02-02 11:27:29.02018-03-02
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยสำรวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,500,000.- บาท ใบเบิกเลขที่ 1300009207
details
2017-12-04 14:04:10.02017-01-04