logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยสำรวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,500,000.- บาท ใบเบิกเลขที่ 1300009207
details
2017-12-04 14:04:10.02017-01-04