logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาบำรุงรักษา กองพัสดุและจัดหา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
kanokporn.p@egat.co.th
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายใยแก้วนำแสงระบบโทรทัศน์วงจรปิด
details
2018-02-22 15:42:29.02018-02-27
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
saree.ka@egat.co.th
-ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้งตู้เก็บเครื่อง AED จำนวน 3 EA. (ราคากลาง กฟผ. 278,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
details
2018-02-14 16:51:20.02018-03-14
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
amnak.m@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ EPSON
details
2018-02-08 10:35:43.02018-03-08
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
596770@zimbra.egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศและควบคุมความชื้น อาคาร ท.0018 สำนักงานไทรน้อย เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 9 เดือน (2000340740) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-01-30 15:57:57.02018-02-28
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
pornpimol.k@egat.co.th
จ้างวิเคราะห์ CFD และทำแบบจำลองระบบ
details
2018-01-29 17:04:03.02018-02-28
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง-งานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกฯโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย
details
2018-01-24 16:08:06.02018-02-24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
chaiyo.s@egat.co.th
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า แปลงใไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
details
2018-01-23 11:57:48.02018-02-23
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
wirote.p@egat.co.th
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
details
2018-01-16 12:09:35.02018-01-23
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
suporn.t@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Filter Cartridge จำนวน 1 รายการ
details
2018-01-09 16:47:44.02018-02-09
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาภายในประเทศ
thanapat.nap@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Air Torque Wrench sq.dr 1 นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 3,000 ft-lb จำนวน 1 SE
details
2018-01-08 16:02:44.02018-02-08