logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
wirote.p@egat.co.th
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
details
2018-01-16 12:09:35.02018-01-23
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
suporn.t@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Filter Cartridge จำนวน 1 รายการ
details
2018-01-09 16:47:44.02018-02-09
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาภายในประเทศ
thanapat.nap@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ Air Torque Wrench sq.dr 1 นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 3,000 ft-lb จำนวน 1 SE
details
2018-01-08 16:02:44.02018-02-08
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
จ้างเหมาถอด-ประกอบ ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมกลเพื่อใช้ในงาน Minor Inspection โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ RGC - C20, 21, 22 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาจ้าง 24 วัน
details
2017-12-28 16:22:21.02018-01-31
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
ชื่อโครงการ จำนวนเงิน งบประมาณ ข้อมูล โครงการ สถานะ โครงการ ขั้นตอน การทำงาน D60120408803 60127404852 จ้างเหมาถอด-ประกอบ ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมกลเพื่อใช้ในงาน Minor Inspection โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ RGC - C20, 21, 22 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาจ้าง 24 วัน
details
2017-12-28 16:21:13.02017-01-31
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการาภาคใต้
wairin.sa@egat.co.th
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.นครศรีธรรมราช, จ.พัทลุง,และ จ.สงขลา จำนวน 1,700 ชุด
details
2017-12-18 11:36:19.02017-12-22
-โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
saree.ka@egat.co.th
-จ้างตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ อฟภ. จำนวนพื้นที่ 579 ไร่ โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 1 งาน
details
2017-12-15 08:42:04.02017-12-22
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
peeraya.san@egat.co.th
จ้างหน่วยงานภายนอกจัดส่งปฏิทิน และปฎิทินสมุดบันทึก กฟผ.ประจำปี 2561 (PR1200113720)
details
2017-12-13 11:00:10.02018-01-13
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
ระกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจวัด Grounding System ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
details
2017-12-12 18:31:52.02017-12-31
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
naparat.jin@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนสมรรถนะความสามารถ กฟผ.
details
2017-12-12 07:38:27.02018-01-12