logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
tiranun.k@egat.co.th
เสารั้ว คานราวรั้ว
details
2018-07-16 08:51:54.02018-08-16
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาทวนสอบรายงานติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร และกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ขนาด 2x1.25เมกะวัตต์ ปี 2561
details
2018-06-29 15:20:06.02018-07-29
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
siriporn.sir@egat.co.th
ซื้ออุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอและจัดทำสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด เขื่อนอุบรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (เลขที่ e-GP 61057464696)
details
2018-05-30 09:40:29.02018-06-06
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
siriporn.sir@egat.co.th
ซื้ออุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอและจัดทำสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (เลขมรา e-GP 61057464696)
details
2018-05-30 09:33:00.02018-06-06
-
narongsak.ma@egat.co.th
ซ่อมแซมระเบียงชมวิวบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาแก้ว
details
2018-05-21 13:15:55.02018-05-24
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 (PR 1300009449) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-05-07 16:55:01.02018-06-07
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง และจัดทำสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงานของ กฟผ. โครงการที่ 2 เลขที่ หจก. (จ.) 74/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61057030245)
details
2018-05-07 13:16:47.02018-06-07
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาทบทวนการพังทลายของที่ทิ้งดินและเสถียรภาพบ่อเหมืองแม่เมาะ ตามแบบบ่อเหมืองปี พ.ศ. 2594 (ค.ศ.2051)
details
2018-04-27 14:22:38.02018-05-27
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
attaya.c@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาล้าง RO Membrane จำนวน 36 ท่อน
details
2018-04-26 16:18:50.02018-05-06
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
peeraya.san@egat.co.th
จ้างทำแก้ว และขวดน้ำสแตนเลส 2 ชั้ น เก็บอุณหภูมิ สีสแตนเลส จำนวนรวม 600 ใบ
details
2018-04-11 15:03:18.02018-05-11