logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
tiranun.k@egat.co.th
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
details
2018-10-05 08:58:51.02018-11-05
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/จ้างก่อสร้างถังพักน้ำดิบ บ้านห้วยคิง
tiranun.k@egat.co.th
จ้างก่อสร้างถังพักน้ำดิบ บ้านหางฮุง
details
2018-10-05 08:57:50.02018-11-05
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/จ้างก่อสร้างถังพักน้ำดิบ บ้านหางฮุง
tiranun.k@egat.co.th
จ้างก่อสร้างถังพักน้ำดิบ บ้านหางฮุง
details
2018-10-05 08:57:14.02018-11-05
-
narongsak.ma@egat.co.th
จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในร้านกาแฟ
details
2018-10-03 15:43:35.02018-10-03
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง - การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา – เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) (เลขที่ หจงช.(จ.) 11/2561)
details
2018-08-07 15:20:44.02018-09-11
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ
details
2018-08-03 15:56:50.02018-09-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
tiranun.k@egat.co.th
เสารั้ว คานราวรั้ว
details
2018-07-16 08:51:54.02018-08-16
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาทวนสอบรายงานติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร และกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ขนาด 2x1.25เมกะวัตต์ ปี 2561
details
2018-06-29 15:20:06.02018-07-29
-
narongsak.ma@egat.co.th
ซ่อมแซมระเบียงชมวิวบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาแก้ว
details
2018-05-21 13:15:55.02018-05-24
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 (PR 1300009449) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-05-07 16:55:01.02018-06-07