logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-โครงการพัฒนาพื้นท่ีสำนักงานกลาง กฟผ.ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction (หก-พก.)-จ.2/2560 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารท.082 จำนวน 2 รายการ
poramate.c@egat.co.th
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction (หก-พก.)-จ.2/2560 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารท.082 จำนวน 2 รายการ รายการท่ี 1 งานติดตั้งชั้นวางของ และติดตั้งพื้นโครงเหล็ก รายการท่ี งานปรับปรุงอาคาร ท.082 อพจน.
details
2017-09-07 11:23:11.02017-09-16
-โครงการพัฒนาพื้นท่ีสำนักงานกลาง กฟผ.ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction (หก-พก.)-จ.2/2560 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารท.082 จำนวน 2 รายการ
poramate.c@egat.co.th
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction (หก-พก.)-จ.2/2560 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารท.082 จำนวน 2 รายการ รายการท่ี 1 งานติดตั้งชั้นวางของ และติดตั้งพื้นโครงเหล็ก รายการท่ี งานปรับปรุงอาคาร ท.082 อพจน.
details
2017-09-07 11:22:06.02017-09-16