logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด6นิ้วพร้อมชุดควบคุมและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าบริเวณสวนสุขภาพ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
details
2018-11-21 16:14:13.02018-11-26
แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narong.chais@egat.co.th
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาบริเวณ งานสุขาภิบาล งานบำรุงรักษาถนนและสะพาน บริเวณเขื่อนรัชชประภา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-11-21 13:57:54.02018-11-26
แผนกจัดซื้อจัดจ้างงานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หทฟม-ห.)
tiranun.k@egat.co.th
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-11-20 11:38:05.02018-11-23
แผนกประกวดราคาซื้อสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อ Drive Unit (VSD Type) ขนาด 280 kW จำนวน 2 Set (เลขที่ หปซชสพ.(ซ.) 4/2561)
details
2018-11-20 09:59:50.02018-11-23
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานบ้านดอนและอาคารหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สำนักงาน จำนวน 4 คน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.25/2561
details
2018-11-19 16:58:35.02018-12-19
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่ จำนวน 6 คน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการบำรุงรักษาบริเวณ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.26/2561
details
2018-11-19 16:21:28.02018-12-19
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาบริเวณที่ทำการสำนักงาน กฟผ. บ้านดอนและอาคารหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 4 คน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.27/2561
details
2018-11-19 15:55:00.02018-12-19
กองเหมืองกระบี่
auyporn.a@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการกองเหมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-11-19 15:20:47.02018-11-26
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบััติการเขตนครหลวง
doungjai.w@egat.co.th
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 51 อัตรา ประจำปี 2562
details
2018-11-19 13:40:25.02018-11-22
แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narong.chais@egat.co.th
ร่างประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง จำนวน 3 อัตรา สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา
details
2018-11-19 11:54:31.02018-11-26