logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ SCADA จำนวน 1 งาน (1200119305)
details
2018-07-16 10:51:43.02018-07-19
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 7 คัน (1000283394) โครงการเลขที่ 61077105978
details
2018-07-11 15:04:11.02018-07-16
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) จำนวน 2 รายการ (1200119991)
details
2018-07-11 14:40:44.02018-07-16
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ซื้อ Multi Functional Electrical Apparatus Tester จำนวน 2 Set หซ (ซ.) 49/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารครั้งที่ 2
details
2018-07-11 13:12:58.02018-07-16
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อม Box Culvert ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.15/2561
details
2018-07-10 13:32:21.02018-07-13
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
งานซ่อมแซมอาคารเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ท่าเทียบเรือที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
details
2018-07-09 09:40:52.02018-07-18
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ พร้อมประมาณราคาท่อส่งน้ำดิบแนวสถานีสูบน้ำบางพระ-โรงไฟฟ้าบางปะกง บริเวณคลองตาทอง ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง-บริเวณปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.16/2561
details
2018-07-06 15:59:14.02018-07-17
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ายานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จ.78/2561
details
2018-07-06 15:48:47.02018-07-11
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนด้านตะวันออกของ Main Diversion จำนวน 1 งาน (1200117951)
details
2018-07-06 15:47:21.02018-07-11
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบหุ่นยนต์ดูดโคลนและระบบรีดตะกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.17/2561
details
2018-07-06 12:03:32.02018-07-17