logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
suporn.t@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
details
2018-09-21 10:37:58.02018-10-21
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
596922@zimbra.egat.co.th
งานประกวดราคาจ้างวางสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ Rerun และวิทยุ ประจำปี ๒๕๖๑
details
2018-09-20 20:05:32.02018-09-25
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
natthachai.ch@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอาคารและบริเวณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หปร.(จ.) 122/2561 เลขที่โครงการ e-GP : 61097324037
details
2018-09-18 17:01:00.02018-09-21
-แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างจัดทำ Board สำหรับระบบควบคุม RTU จำนวน ๘ รายการ (๑๒๘ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หจคส.(จ.) ๘/๒๕๖๑ เลขที่โครงการ e-GP 61087387006
details
2018-09-18 07:22:52.02018-09-21
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 รายการ เลขที่ หจคส.(ซ.) 28/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนด กฟผ. และ download เอกสารได้ที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 61087716408
details
2018-09-17 14:22:01.02018-09-20
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ร่าง TOR - ซื้อ Hole digger จำนวน 1 คัน (เลขที่ หจงช.(ซ.) 30/2561)
details
2018-09-17 10:24:47.02018-09-20
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับระดับสายพาน L1.1, L2.1, L3.1 และ L4.1 พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นสายพาน จำนวน 1 งาน (1200123447)
details
2018-09-14 15:44:32.02018-09-19
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ บริเวณเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
details
2018-09-14 14:59:14.02018-09-19
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อท่อส่งน้ำพร้อมหน้าแปลนหัวท้าย จำนวน 2 รายการ (1000287847)เลขที่โครงการ 61097025989
details
2018-09-10 15:34:00.02018-09-17
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อGlobe Valve with Electrical Actuator จำนวน 2 รายการ (1000286965) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-09-10 13:26:32.02018-09-17