logo

e-Bidding ประกาศเชิญชวน


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
597140@zimbra.egat.co.th
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU จำนวน 8 ตัว และชุดควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-07-16 15:12:31.02018-07-25
กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.
todsawat.y@egat.co.th
จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๖ และหลังคาร้านขายอาหาร อาคาร ท.๑๐๖
details
2018-07-16 13:50:47.02018-08-16
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
natkamol.kae@egat.co.th
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานสำรวจรังวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามใบเบิกเลขที่ 1200121586
details
2018-07-16 11:49:32.02018-07-23
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
chaivat.c@egat.co.th
งานจ้างแก้ไขน้ำไหลกัดเซาะฐานรากเสาส่ง จำนวน 2 ต้น ท้องที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
details
2018-07-16 11:03:46.02018-07-16
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sakchai.si@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ Electrical Discharge Machine (EDM) จำนวน 1 EA. เลขที่ หพจร.(ซ.)5/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-07-13 14:48:36.02018-07-20
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อโซ่ตีนตะขาบ Track Chain Assembly พร้อมติดตั้งข้อต่อโซ่ Master Pin จำนวน 8 SE. (1500137691) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-07-13 08:57:02.02018-07-24
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 m3/hr Head ไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หจงช.(ซ.)19/2561
details
2018-07-12 13:50:34.02018-08-12
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
natkamol.kae@egat.co.th
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกระบอกไฮดรอลิคของ BOOM STACKERด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามใบเบิกเลขที่ 1500140858
details
2018-07-12 13:16:01.02018-07-19
-โครงการปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนารระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ ประกวดราคาเช่ารถพร้อมอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 หก-ปค.๑/๒๕๖๑
hataikorn.j@egat.co.th
-ประกวดราคาเช่ารถพร้อมอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 หก-ปค.๑/๒๕๖๑ หรือดูรายละเอียดที่ http://newbidding.egat.co.th/app1/file/data?id=20385
details
2018-07-12 09:29:04.02018-07-17
-โครงการปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนารระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ ประกวดราคาเช่ารถพร้อมอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 หก-ปค.๑/๒๕๖๑
hataikorn.j@egat.co.th
-ประกวดราคาเช่ารถพร้อมอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 หก-ปค.๑/๒๕๖๑ หรือดูรายละเอียดที่ http://newbidding.egat.co.th/app1/file/data?id=20385
details
2018-07-12 09:28:59.02018-07-17