logo

e-Bidding ประกาศเชิญชวน


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
จ้างก่อสร้างหอถังสูง ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง งบประมาณปี 2562
details
2018-10-22 13:10:55.02018-11-14
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
adisak.kae@egat.co.th
-ก่อสร้างการ์ดเรล(Guard Rail) พร้อมอุปกรณ์ความยาว 389.00 เมตร
details
2018-10-22 12:53:49.02018-11-01
แผนกประกวดราคาจ้างสายงานกลาง กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
suthida.s@egat.co.th
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 35 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในสำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี e-bidding เลขที่ หปจก.(จ.)2/2561 เลขที่โครงการ e-GP: 61107072095
details
2018-10-22 08:29:14.02018-11-30
แผนกจัดซื้อจัดจ้างงานทั่วไปและงานผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
tiranun.k@egat.co.th
จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารนันทนาการและร้านอาหาร โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
details
2018-10-19 10:55:20.02018-11-08
แผนกจ้างเหมืองแม่เมาะ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
sarisa.jho@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และทำประวัติการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (1200123030)
details
2018-10-18 11:20:25.02018-10-28
กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
kamonpun.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาซื้อ Battery 12V 100Ah จำนวน 120 EA เลขที่ หปฟธ.(ซ.)1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-10-17 08:48:26.02018-10-25
แผนกจัดซื้อสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
warisa.s@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ Digital Analyzer จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หจคส. (ซ.) 32/2561 เลขที่โครงการ e-GP: 61097595428
details
2018-10-17 08:13:06.02018-10-25
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/จ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ความยาว 2,100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
jutima.b@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ความยาว 2,100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-10-16 14:35:31.02018-10-16
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/จ้างเหมาก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บริเวรอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พื้นที่ประมาณ 432 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
jutima.b@egat.co.th
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บริเวรอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พื้นที่ประมาณ 432 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-10-16 14:31:40.02018-10-16
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
jutima.b@egat.co.th
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-10-16 14:20:29.02018-10-16