logo

e-Bidding ประกาศเชิญชวน


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าแบบ LOW VOLTAGE RUBBER INSULATED FLEXIBLE MINING CABLE แรงดัน 0.6/1 kV ชนิด NSSHOEU-J หรือเทียบเท่า ขนาด 3 x 2.5 SQ.MM. จำนวน 10,000 MR. (1000275473) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-23 09:14:56.02018-04-01
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Potentiometric Titrator) จำนวน 1 ชุด (1000273583) โครงการเลขที่ 61037352371
details
2018-03-23 09:07:37.02018-03-30
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างเหมาค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้งสาย Fiber Optic และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณเหมืองแม่เมาะ (1200115087)
details
2018-03-23 09:02:06.02018-04-01
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อเสาไฟฟ้า ขนาด 14 เมตร ตามมาตรฐาน กฟภ. จำนวน 200 EA (1000271589) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-23 08:45:44.02018-04-01
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
wasukarn.hon@egat.co.th
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
details
2018-03-22 17:46:39.02018-04-22
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อVibration Shaker จำนวน 1 SE เลขที่ หซ.(ซ.)14/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-22 14:58:43.02018-03-29
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
jurarat.tep@egat.co.th
ราคากลางงานเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ รวม 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี(60 เดือน)
details
2018-03-22 14:38:57.02018-04-22
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
งานก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
details
2018-03-22 13:42:15.02018-03-30
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
ซื้อพัสดุ รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔๓ รายการ
details
2018-03-21 19:47:12.02018-04-20
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
ซื้อพัสดุบำรุงรักษา (งานช่างเชื่อม) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-21 19:04:11.02018-04-17