logo

e-Bidding คำชี้แจงรายละเอียดการขอซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนภูมิพล - ตาก ระยะเวลาจ้าง 5 ปี
details
2018-08-23 19:24:38.02018-08-23
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลาง ซื้อ Density transmitter with Detector Unit
details
2018-08-14 13:38:43.02018-09-14
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
ประกวดราคางานจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.16/2561
details
2018-07-25 15:23:29.02018-08-06
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย
sopa.t@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า (เงขที๋โครงการ e-GP : 61077040898)
details
2018-07-10 14:25:06.02018-08-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เ ขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
จ้างก่อสร้างงานซ่อมอาคารบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน บ.317 ,บ.318 และ บ.319 จำนวน 3 หลัง เขื่อนรัชชประภา เลขที่ กฟผ.(ขช.)-จ.14/2561
details
2018-06-06 15:53:54.02018-06-12
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
งานจ้างก่อสร้างซ่อม Box Culvert ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 1 JB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.12/2561
details
2018-05-21 14:31:22.02018-05-24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (25 ชุด) จำนวน 1 งาน
details
2018-03-26 16:09:14.02018-04-04
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (25 ชุด) จำนวน 1 งาน
details
2018-03-26 16:01:46.02018-04-26
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
เอกสารประกวดราคาเช่าการเช่าอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมระบบบันทึกติดตามข้อมูลการใช้รถยนต์ จำนวน 62 เครื่อง เพื่อใช้งานโครงการ อค-สช. เลขที่ นพจ-สช.4/2561
details
2018-03-16 12:01:33.02018-03-23
โครงการก่อสร้างระบบส่สงไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
เอกสารประกวดราคาจ้างการจ้างเหมางานบริการสนับสนุนการจ่ายค่าทดแทน เลขที่ นพจ-สช.3/2561
details
2018-03-16 10:45:42.02018-03-16