logo

e-Bidding คำชี้แจงรายละเอียดการขอซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
narong.chais@egat.co.th
จ้างเหมาบริการงานด้านช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรสนามกอล์ฟ จำนวน 7 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ระยะการจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เลขที่โครงการ61117302768 ***ปรับปรุงเงื่อนไขงานหน้า3/12***
details
2018-11-21 14:22:18.02018-11-21
แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนรัชชประภา กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา
narong.chais@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง จำนวน 8 คน (งานซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา) เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562 (เลขที่โครงการ : 61117174867)***ปรับปรุงเงื่อนไขงานหน้า5/20***
details
2018-11-20 10:31:03.02018-11-22
แผนกจัดซื้อสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
warisa.s@egat.co.th
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Optical Fiber Cable (OFC) and Accessories ที่ สฟ. ไทรน้อย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ หจคส. (จ.) 7/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
details
2018-10-11 14:50:29.02018-12-11
แผนกจัดซื้อสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่ง พัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
warisa.s@egat.co.th
ประกาศยกเลิกงาน ประกวดราคาจ้างจัดทำ Board สำหรับระบบควบคุม RTU จำนวน 8 รายการ (128 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ หจคส. (จ.) 5/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
details
2018-10-11 14:40:27.02018-12-11
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนภูมิพล - ตาก ระยะเวลาจ้าง 5 ปี
details
2018-08-23 19:24:38.02018-08-23
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลาง ซื้อ Density transmitter with Detector Unit
details
2018-08-14 13:38:43.02018-09-14
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
ประกวดราคางานจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.16/2561
details
2018-07-25 15:23:29.02018-08-06
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย
sopa.t@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า (เงขที๋โครงการ e-GP : 61077040898)
details
2018-07-10 14:25:06.02018-08-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เ ขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
จ้างก่อสร้างงานซ่อมอาคารบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน บ.317 ,บ.318 และ บ.319 จำนวน 3 หลัง เขื่อนรัชชประภา เลขที่ กฟผ.(ขช.)-จ.14/2561
details
2018-06-06 15:53:54.02018-06-12
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
งานจ้างก่อสร้างซ่อม Box Culvert ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 1 JB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.12/2561
details
2018-05-21 14:31:22.02018-05-24