logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
nuttapon.sin@egat.co.th
การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากลมแบบไร้ใบพัด
details
2018-05-21 10:22:23.02018-06-21
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง
nuttapon.sin@egat.co.th
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกง
details
2018-05-15 09:40:58.02018-06-15
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
nuttapon.sin@egat.co.th
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสารคอมโพสิทโคแอกกูแลนด์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
details
2018-05-07 11:10:42.02018-06-07
-ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม (อวฟ.)
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง"การออกแบบและศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่ดีซีลิ้งค์"
details
2018-04-27 20:32:08.02018-05-28
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สภาวะจำลองสภาพแวดล้อมทางทะเล
details
2018-04-27 15:18:41.02018-05-27
-
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์
details
2018-04-10 15:04:03.02018-05-10
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
nuttapon.sin@egat.co.th
ระบบ Machine Learning ต้นแบบสําหรับ Digital Power Plant
details
2018-04-09 14:40:07.02018-05-09
-ฝ่ายวิศวกรรมโยธา (อวย.)
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง "การศึกษาผลตอบสนองและการประเมินความเสียหายในโครงสร้างอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แรงแผ่นดินไหว"
details
2018-04-09 08:30:37.02018-05-10
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
nuttapon.sin@egat.co.th
การพัฒนาดินตะกอนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
details
2018-04-05 13:51:38.02018-05-05
ฝ่ายเคมี
boontoom.c@egat.co.th
การออกแบบวิธีการตรวจวัดปริมาณเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำหล่อเย็นที่จำเพาะและรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
details
2018-04-02 11:00:00.02018-05-02