logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ
boonlert.si@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของคุณภาพอากาศในบ่อเหมืองแม่เมาะในระดับลึก "
details
2018-02-15 15:38:20.02018-03-15
ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
boonlert.si@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบระบายน้ำแนวดิ่งสำหรับงานถมบ่อดคลนในเหมืองแม่เมาะ "
details
2018-02-15 15:27:33.02018-03-15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
งานวิจัยโครงการพัฒนาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบป้อนกลับ สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันน้ำ
details
2018-02-15 15:17:48.02018-03-17
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
งานวิจัยโครงการพัฒนากังหันแนวตั้งความเร็วลมต่ำขนาด 10 Kw. โครงสร้างเสาแบบต้นไม้
details
2018-02-15 15:13:19.02018-03-17
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำคลองแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์ และขยายพันธุ์
details
2018-02-15 11:44:53.02018-03-17
-ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาปรับแต่งสำหรับการบำบัด COS ปนเปื้อนใน Syngas จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของถ่านหิน"
details
2018-02-15 08:01:31.02018-03-16
-ฝ่ายสำรวจ
chayooth.m@egat.co.th
-การออกแบบการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าและการสำรวจเรดาร์หยั่งลึกใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
details
2018-02-15 07:50:28.02018-03-16
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้
saree.ka@egat.co.th
-การพัฒนาระบบกวนผสมแบบสถิตย์ในระบบเติมอากาศเพื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดแบบชั้นตัวกลางฟิล์มชีวภาพเคลื่อนที่
details
2018-02-09 15:04:48.02018-03-09
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้
saree.ka@egat.co.th
-การพัฒนาระบบกวนผสมแบบสถิตย์ในระบบเติมอากาศเพื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดแบบชั้นตัวกลางฟิล์มชีวภาพเคลื่อนที่
details
2018-02-09 15:03:18.02018-03-09
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง"
details
2018-02-01 15:11:15.02018-03-01