logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า(อบฟ.) สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ(รวธ.)
boontoom.c@egat.co.th
การพัฒนาและออกแบบเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูงสำหรับงาน Retaining Ring Endcoil Brazing และ Bolt Heat
details
2017-12-08 16:57:21.02018-01-08
ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า(อบฟ.) สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ(รวธ.)
boontoom.c@egat.co.th
การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2(GIV2)
details
2017-12-08 16:30:18.02018-01-08
ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ(รวธ.)
boontoom.c@egat.co.th
ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Hydro Turbine จากสภาวะการใช้งานที่จะก่อให้เกิด Input Rejection โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
details
2017-12-08 15:33:34.02018-01-08
-
boontoom.c@egat.co.th
-ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Hydro Turbine จากสภาวะการใช้งานที่จะก่อให้เกิด Input Rejection โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
details
2017-12-08 15:20:09.02018-01-08
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.)
pimpapatsorn.t@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคองในสภาวะสูบน้ำกลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน"
details
2017-11-22 11:07:13.02017-12-22
ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
pimpapatsorn.t@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี"
details
2017-11-22 10:11:00.02017-12-22
ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
nuttapon.sin@egat.co.th
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำพอง
details
2017-11-22 08:59:20.02017-12-22
ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
nuttapon.sin@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์ระบุตำแหน่งพื้นที่ตัดสำหรับท่อหม้อน้ำด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา
details
2017-11-21 10:55:48.02017-12-21
ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
nuttapon.sin@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา การจำลองระบบวัดความหนาของท่อบริเวณผนังในหม้อน้ำโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของรังสีแกมมาด้วยโปรแกรม MCNP
details
2017-11-21 10:51:58.02017-12-21
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
boontoom.c@egat.co.th
-การเพิ่มสมรรถนะของ Gas Turbine ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter
details
2017-11-17 18:33:54.02017-12-17