logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
narong.va@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม "โครงการออกแบบสายส่ง 230 kV เพื่อใช้ในพื้นที่จำกัด"
details
2018-08-17 14:05:58.02018-09-17
-ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.)
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาฟาร์มกังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับรัศมีตามความเร็วลมบนเสาเดียวกันสำหรับผลิตไฟฟ้า"
details
2018-08-10 09:02:36.02018-09-11
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.)
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง พัฒนาระบบตรวจติดตามผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมที่มีความเข้มสนามไฟฟ้า-แม่เหล็กสูง
details
2018-07-25 10:13:14.02018-08-25
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.)
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Circuit Breaker For GIS ตามวาระ
details
2018-07-25 10:11:20.02018-08-25
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.)
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องมือแก้ไขจุดต่อร้อน V.2
details
2018-07-25 10:10:18.02018-08-25
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.)
sutapat.vit@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพ
details
2018-07-25 09:20:22.02018-08-25
-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.)
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง“การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม:ศึกษากรณีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี”
details
2018-07-24 15:46:41.02018-08-25
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้
saree.ka@egat.co.th
การพัฒนาระบบควบคุมการผสมน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงไฟฟ้ากระบี่ หน่วยที่ 1 (KBI-T01)
details
2018-07-20 16:26:53.02018-08-20
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
pornpimol.k@egat.co.th
โครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบแน่นของไอน้ำเหนือหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือหน่วยที่ 1
details
2018-07-17 14:08:56.02018-08-16
-ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน (อกร.)
chayooth.m@egat.co.th
-โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ"
details
2018-07-13 16:00:54.02018-08-14