logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
narong.va@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและความสัมพันธ์กับดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา"
details
2017-10-18 08:28:19.02017-11-18
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
narong.va@egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ ระยะที่ 2"
details
2017-10-17 15:56:59.02017-11-17
การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
โครงการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของระบบทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกังกันก๊าซ
details
2017-10-12 11:27:04.02017-11-12
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
sirideb.u@egat.co.th
การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก
details
2017-10-10 15:39:22.02017-11-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
sirideb.u@egat.co.th
การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน
details
2017-10-10 15:36:37.02017-11-10
-
sirideb.u@egat.co.th
การเพาะพันธ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสานในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน
details
2017-10-10 15:33:47.02017-11-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
การพัฒนากระถางดินสลายตัวได้และอิฐบล็อกจากการตะกอนของกระบวนการปรับสภาพน้ำในโรงไฟฟ้าน้ำพอง
details
2017-10-10 14:46:55.02017-11-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
details
2017-10-10 14:36:28.02017-11-10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
โครงการศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จับและถ่ายเทสำหรับถังกลมบรรจุสารเคมี
details
2017-10-02 15:13:27.02017-11-02
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
โครงการพัฒนาหุ่นยนค์เพื่อสำรวจภายในท่อโลหะโค้ง
details
2017-10-02 15:10:37.02017-11-02