logo

ประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หบฟม-ห.)
sontaya.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เต้ารับ และระบบไฟฟ้าทั่วไปของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13 จำนวน 1 งาน เลขที่ (หบฟม-ห.)-จ.1(1000211807)/2561
details
2018-10-22 09:47:53.02018-11-13
แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ประกาศประกวดราคางานจัดหาระบบปรับอากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่ 3 และ 4 ขนาดการทำความเย็นรวมไม่น้อยกว่า 200 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-ซ.8/2561
details
2018-10-19 08:16:21.02018-11-15
แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
chiradech.y@egat.co.th
ประกาศประกวดราคางานประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนไส้กรองอากาศเก่าและติดตั้งไส้กรองอากาศใหม่ของเครื่องกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เลขที่ กฟผ.(กบหฟน-ฟ.)-ซ.1/2561
details
2018-10-18 08:57:20.02018-10-29
แผนกประกวดราคาซื้อสายงานกลาง กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานกลาง
596934@zimbra.egat.co.th
งานจัดหาประกันภัยงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
details
2018-10-18 08:55:12.02018-11-09
แผนกจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หทฟม-ห.)
tiranun.k@egat.co.th
จ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารโครงสร้างและระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13 จำนวน 1 งาน
details
2018-10-16 13:25:55.02018-10-25
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.)
supat.t@egat.co.th
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายลานไก 230/115 kV ประกอบด้วย 230 kV จำนวน 3 วงจร สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า Tie 230/115 kV ขนาด 300 MVA และ 115 kV (New Switchyard) จำนวน 8 วงจร ประกอบด้วย งานทุบรื้อ-รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างของเดิม งานถมดินบริเวณฯ งานปลูกหญ้าบริเวณไหล่ดินถม งานก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย และงานจัดหาและติดตั้ง Mattress งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ งานก่อสร้างสำนักงานสนามชั่วคราว ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 3 ประกวดราคาจ้าง เลขที่ กฟผ. (อค-กส.) – จ.5/2561
details
2018-10-10 10:47:02.02018-10-17
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.)
supat.t@egat.co.th
จ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร 230/115 kV Relay Building จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับงานปรับปรุงการจัดเรียง Bus สำหรับลานไก 230 kV จาก Main and Transfer Bus เป็น Double Main Bus Double Breaker ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 ประกวดราคาจ้าง เลขที่ กฟผ. (อค-กส.) – จ.4/2561
details
2018-10-05 15:48:13.02018-10-17
แผนกจัดหา เขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
ปรับปรุงระบบ Auxiliary Unit 1, 2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่
details
2018-10-01 15:14:16.02018-10-19
-แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-งานปรับปรุง Main Transformer KG4A Unit 7 โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
details
2018-09-28 13:09:00.02018-10-24
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
ประกวดราคาปรับปรุง Power Supply & Control Protection Common Equipment เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-ซ.7/2561
details
2018-09-25 13:36:45.02018-10-10