logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
จ้างเหมาเก็บขยะบริเวณตะแกรงเหล็กชั้นนอกและชั้นในอาคารชักน้ำ INTAKE งานทำความสะอาดตะแกรง และงานทำความสะอาดพื้นที่
details
2017-02-10 09:14:35.02017-02-22
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
จ้างปรับปรุงระบบ CCTV สำหรับระบบผลิตโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟจ.)-จ.04/2560
details
2017-02-08 15:15:50.02017-02-17
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาออกแบบ จัดหา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การทดสอบระบบไฟฟ้าและควบคุม พร้อมอาคารแบบมีหลังคา ของระบบป้อนเชื้อเพลิง BIOMASS PELLET จำนวน 1 งาน เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–จ.4(1000190707)/2560
details
2017-02-08 09:20:24.02017-02-16
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงระบบน้ำ RAW WATER SYSTEM จำนวน 1 รายการ เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–จ.3(1000190674)/2560
details
2017-02-08 09:18:28.02017-02-15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
jutima.b@egat.co.th
งานติดตั้งระบบ Transformer Fire Protection System for Power Transformer โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา Unit 1-2
details
2017-02-07 09:09:52.02017-02-10
แผนกจ้าง กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
จ้างเหมางานทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระยะยาว 2 ปี (ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
details
2017-02-06 09:55:29.02017-02-10
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
งานจ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงานกะ กองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ จำนวน 3 คัน รถตู้ 2 คัน รถเก๋ง 1 คัน
details
2017-02-02 12:54:54.02017-02-08
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงไฟฟ้าจะนะ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟจ.)-จ.01/2560
details
2017-02-02 10:51:22.02017-02-08
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างทำ NON DRIVE PULLEY ASSEMBLY จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.3/2560
details
2017-02-02 09:04:41.02017-02-10
แผนกจ้าง กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
จ้างรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานกะ จำนวน 1 คัน (เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (อค-บพ.)
details
2017-02-01 15:02:59.02017-02-09