logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
จ้างเหมาล้างและซ่อมถังเก็บน้ำมันเตาถัง F-1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้
details
2017-08-18 08:26:11.02017-08-30
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
sutanya.v@egat.co.th
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟพ.) - จ. 5/2560 - งานจ้างเหมาทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันดีเซล ขนาด 11 ล้านลิตร
details
2017-08-17 12:24:46.02017-08-23
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเหมืองแม่เมาะ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อบม.)จ.34/2560
details
2017-08-17 08:06:48.02017-08-25
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานจ้างเหมาบริการด้านโยธาและบริการงานติดตั้งอุปกรณ์พิธีการ ประจำปี 2561-2562 เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.26/2560
details
2017-08-16 10:25:30.02017-08-22
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ประกาศ งานจ้างเหมาบริการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 72 คน เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.25/2560
details
2017-08-11 13:27:00.02017-08-18
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
จ้างเหมาปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินสไลด์เสาไฟฟ้าแรงสูงสายส่ง 500 เควี แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก (แม่เมาะ 3 - กม.159) จำนวน 33 จุด เสาไฟฟ้าที่มีจุดเสี่ยงต่อการทรุดตัวและพังทลายของดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน จำนวน 1 งาน
details
2017-08-07 11:06:10.02017-08-17
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและดินตะกอนใต้วัชพืช อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 200,000 ตารางเมตร ตามประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อบม.)จ.33/2560
details
2017-08-01 10:33:29.02017-08-09
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่
niwat.ja@egat.co.th
-จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. จังหวัดกระบี่
details
2017-08-01 08:40:33.02017-08-04
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมอุปกรณ์ Wet Type Cooling Tower ระยะยาว 2 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.)-จ.20/2560
details
2017-07-27 15:16:58.02017-08-03
-แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-จ้างบุคคลภายนอกซ่อมสี Spillway Gate Arm บานที่ 3 และ บานที่ 4 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
details
2017-07-27 09:06:48.02017-08-04