logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.26/2560
details
2017-06-13 08:57:51.02017-06-21
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.25/2560
details
2017-06-13 08:54:46.02017-06-21
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
จ้างเหมาถอด-ประกอบอุปกรณ์ ปฏิบัติงานที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 รายการ ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,503,313.88 เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.) - จ.17/2560
details
2017-06-12 09:55:23.02017-06-15
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่
warisa.s@egat.co.th
ประกาศเชิญชวนงานจ้างทำแผ่นวงจร PCB พร้อมประกอบ และบัดกรีอุปกรณ์ลงแผ่น PCB จำนวน 5 รายการ เลขที่ e-Auction กฟผ. (ส) - จ.3/
details
2017-06-12 07:16:23.02017-06-16
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chaivat.c@egat.co.th
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560 ของพนักงาน กฟผ. จำนวน 502 คน 1,210 ชุด ราคากลางในการจัดซื้อเป็นจำนวนเงิน 1,069,800 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 74,886 บาท เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,144,686 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบหกบาท)
details
2017-06-09 11:08:30.02017-06-23
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
จ้างเหมางานติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน โรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว (HSA-T01) ระยะเวลาจ้าง 38 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560
details
2017-06-07 15:13:12.02017-06-13
-โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก5โรง -จ้างเหมารื้อ-ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
supoj.pu@egat.co.th
-จ้างเหมารื้อ-ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า-เครื่องกล รวม 35 คน
details
2017-06-07 10:13:00.02017-06-11
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาทำห้องพ่นสีพร้อมติดตั้งในอาคารพ่นทราย จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.24/2560
details
2017-06-07 09:52:19.02017-06-15
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
จ้างเหมาตรวจสอบถังน้ำมันขนาดใหญ่ No. 502 ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.10/2560
details
2017-06-02 13:49:30.02017-06-09
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง รวมงานทดสอบระบบ Emergency power supply ของ Fuel oil tank farm ณ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟจ.)-จ.09/2560
details
2017-06-01 13:39:03.02017-06-07