logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารผลิคฯ
suporn.t@egat.co.th
จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารผลิคฯ
details
2017-04-07 14:29:46.02017-04-26
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศสอบราคา เลขที่ 1000195700 จ้างเหมาเชื่อม Bolt & Nut เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงสายส่ง 500 เควี ชัยภูมิ 2 - ท่าตะโก (ชัยภูมิ 2 - กม.110)จำนวน 270 ต้น
details
2017-03-31 15:16:11.02017-04-19
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง รวมงานทดสอบระบบ Emergency power supply ของ Fuel oil tank farm ณ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟจ.)-จ.06/2560
details
2017-03-30 16:41:07.02017-04-11
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและดินตะกอนใตัวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 200,000 ตารางเมตร ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.11/2560
details
2017-03-30 16:41:00.02017-04-10
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงานกะ กองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ จำนวน 3 คัน รถตู้ 2 คัน รถเก๋ง 1 คัน เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟจ.)-จ.05/2560
details
2017-03-30 16:36:52.02017-04-11
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายผู้ปฎิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.12/2560
details
2017-03-30 16:29:47.02017-04-10
แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
sirideb.u@egat.co.th
จ้างรถยนต์โดยสารบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและนักเรียน
details
2017-03-28 09:46:51.02017-04-20
-โครงการปรังปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3
jane.s@egat.co.th
-จ้างเหมางานบริการงานธุรการและงานบริการงานด้านอื่นๆ
details
2017-03-28 09:03:04.02017-04-19
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (อค-บส.)
peerapod.s@egat.co.th
-จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จำนวน 20 คน ปฏิบัติงานที่ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ e-Auction กฟผ. (อค-บส.) - จ.01/2560)
details
2017-03-24 12:19:44.02017-03-31
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงานเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าบางปะกง
details
2017-03-22 14:31:05.02017-03-30