logo

ผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)
sutatip.c@egat.co.th
งานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 230/115 kV งานทดสอบ Power Circuit Breaker งานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน งานติดตั้ง Power and Control Cable ฯ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย Job No. SPPC-02-S32 (WBS L-SPPC-02-S32) และ Job No. SPPC-02-S56 (WBS L-SPPC-02-S56) ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
details
2017-09-21 14:51:45.02017-10-21
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.18/2560 เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดและงานบริการอาคาร ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง
details
2017-09-21 11:05:55.02017-09-28
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
kachapol.r@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.17/2560 เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดและเก็บขยะ ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง
details
2017-09-21 11:04:56.02017-09-28
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างรั้วรอบโครงการ บริเวณโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
details
2017-09-21 09:59:06.02017-10-21
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานสำรวจและปรับปรุงโครงสร้างและตอม่ออาคารศูนย์ฝึกอบรม (บางปะกง)บริเวณกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง)จังหวัดฉะเชิงเทรา
details
2017-09-21 09:55:03.02017-10-21
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
sumalee.c@egat.co.th
จ้างงานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟ้าขยายลานไก 115 kV ที่ สฟ.สมุทรสาคร 4 จำนวน 1 วงจร สำหรับรับสายส่งจาก สฟ.สมุทรสงคราม และงานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายลานไก 115 kV ฯลฯ ที่ สฟ.สมุทรสาคร 4 จ.สมุทรสาคร เลขที่ e-Auction กฟผ. (อค-ปส.)-จ.5/2560
details
2017-09-19 11:09:31.02017-09-26
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(อบม.)ซ.20/2560 งานซื้อทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) ของประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
details
2017-09-18 15:30:08.02017-09-20
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(อบม.)ซ.18/2560 งานซื้อหินคลุก C ปริมาณ 16,900 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ
details
2017-09-18 15:16:52.02017-09-20
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเหมืองแม่เมาะ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อบม.) จ.34/2560
details
2017-09-18 12:04:23.02017-09-20
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและดินตะกอนใต้วัชพืช อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 200,000 ตารางเมตร ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อบม.) จ.33/2560
details
2017-09-18 12:01:43.02017-09-20