logo

ผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำพร้อมติดตั้ง GGH. CLEAN-GAS REHEATER แบบ TUBE IN TUBE จำนวน 1 รายการ (4 BUNDLE) เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–จ.7(1000205230)/2560
details
2018-01-03 14:47:41.02018-01-05
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
siriporn.sir@egat.co.th
-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบำรุงรักษาระบบประปาสุขภัณฑ์ฯ,งานบำรุงรักษาถนนและสะพาน และงานเฝ้าดูแลและบำรุงรักษาคันดินโนนสัง
details
2017-12-26 15:20:07.02017-12-26
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อพร้อมติดตั้ง Online Dissolved Gas Analysis (DGA) Monitoring สำหรับ Generator Transformer (AT01) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10-13 จำนวน 1 งาน เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–ซ.17(1000205977)/2560
details
2017-12-20 09:12:18.02017-12-22
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
suebsak.b@egat.co.th
จ้างเหมางานรับ-ส่งเอกสารและทำความสะอาด เขื่อนอุบลรัตน์ ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(จ)
details
2017-12-18 14:15:24.02017-12-20
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
suebsak.b@egat.co.th
จ้างเหมางานธุรการและพิมพ์เอกสาร เขื่อนอุบลรัตน์ ปี2561 ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2)(จ)
details
2017-12-18 14:13:01.02017-12-20
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
amnak.m@egat.co.th
จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวช. ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติงานที่โครงการวิศวกรรมระบบส่ง 500 เควี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2017-12-12 11:13:19.02017-12-12
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sompong.me@egat.co.th
ซื้อ Acrylic Acid/2-Acrylamido Methyl Propyl Sulfonic Acid Co-polymer (AA/AMPS Co-polymer-HPC) จำนวน 160,000 กิโลกรัม เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.)-ซ.29/2560
details
2017-11-29 11:24:14.02017-12-29
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ CONTROL TURBINE PROTECTION โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12-13 จำนวน 1 งาน เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–ซ.16(1000205498)/2560
details
2017-11-27 15:19:56.02017-11-30
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต ตกแต่งภายใน Built In, งานก่อสร้างลิฟท์, งานประปา, งานระบบ CATV และระบบดับเพลิง รายการที่ 2 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและปรับถมดิน, งานก่อสร้างถนน บริเวณกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
details
2017-11-07 09:08:57.02017-12-07
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคาฯ งานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ กฟผ. เข้าดำเนินการ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.) - จ.25/2560
details
2017-11-06 11:07:37.02017-12-06