logo

ผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคารแฟลต 40 ยูนิต ตกแต่งภายใน Built In, งานก่อสร้างลิฟท์, งานประปา, งานระบบ CATV และระบบดับเพลิง รายการที่ 2 งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและปรับถมดิน, งานก่อสร้างถนน บริเวณกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
details
2017-11-07 09:08:57.02017-12-07
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคาฯ งานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ กฟผ. เข้าดำเนินการ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.) - จ.25/2560
details
2017-11-06 11:07:37.02017-12-06
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
oranuch.c@egat.co.th
ผลการประกวดราคาฯ งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสำนักงาน กฟผ. รับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)- ซ.26/2560
details
2017-11-03 14:03:12.02017-11-13
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
oranuch.c@egat.co.th
ผลการประกวดราคาฯ งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสำนักงาน กฟผ. รับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)- ซ.26/2560
details
2017-11-03 14:03:09.02017-11-13
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
oranuch.c@egat.co.th
ผลการประกวดราคาฯ งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสำนักงาน กฟผ. รับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)- ซ.26/2560
details
2017-11-03 14:03:09.02017-11-13
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
oranuch.c@egat.co.th
ผลการประกวดราคาฯ งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสำนักงาน กฟผ. รับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)- ซ.26/2560
details
2017-11-03 14:03:01.02017-11-13
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฯ งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคารซัก-รีด รายการที่ 2 งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร บริเวณกองพัฒนาด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า (ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง)จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ e-Auction กฟผ. (จพ.) - จ.3/2560
details
2017-11-01 14:12:23.02017-12-01
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
rata.p@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง (ฝ่ายขนส่ง) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานถนนและงานลาน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ (อขน.) รายการที่ 2 งานระบบระบายน้ำหลักบริเวณพื้นที่ซื้อใหม่ (อขน.) รายการที่ 3 งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำหรับรถ Trailer (อขน.) บริเวณสำนักงาน กฟผ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
details
2017-11-01 14:05:55.02017-12-01
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
jarunee.su@egat.co.th
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางาน ถอด ประกอบ ชักลาก Generator Rotor และบำรุงรักษา Generator Auxiliaries จำนวน 3 Unit โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 8 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560 เลขที่ e-Auction กฟผ.(กจฟธ-ห.)-จ.24/2560
details
2017-10-30 09:24:08.02017-12-30
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ซื้อ Optical Spectrum Analyzer จำนวน 3 ชุด
details
2017-10-25 10:28:39.02017-12-25