logo

งานซื้อ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ (Sulfur Analyzer)
details
2018-03-20 07:50:59.02018-03-23
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ (Sulfur Analyzer)
details
2018-03-15 15:35:18.02018-03-23
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ค่าความร้อน (Bomb Calorific Analyzer)
details
2018-03-15 15:31:00.02018-02-23
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ความชื้น สารระเหยและขี้เถ้า (Thermo Gravimetrkic Analyzer)
details
2018-03-15 15:25:35.02018-03-23
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
apinya.dee@egat.co.th
โซดาไฟ 50% จำนวน 96,000 กิโลกรัม
details
2018-03-15 10:00:04.02018-04-15
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sutatip.c@egat.co.th
ประกาศงานซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) CAS No.1310-73-2 จำนวน 500,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.4/2561
details
2018-03-15 09:42:27.02018-04-05
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซร์เหลว จำนวน 10 ตัน
details
2018-03-14 09:05:41.02018-03-22
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซร์ (CO2) จำนวน 10 ตัน
details
2018-03-14 08:08:38.02018-03-22
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
koratat.b@egat.co.th
ซื้อ Polymaleic Acid Homopolymer (PMA) CAS No.26099-09-2 จำนวน 350,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.3/2561
details
2018-03-14 08:05:34.02018-04-04
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
koratat.b@egat.co.th
ซื้อ Polyaluminium chloride (PAC-HPC) CAS No.1327-41-9 จำนวน 750,000 กิโลกรัม เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-ซ.2/2561
details
2018-03-13 08:12:10.02018-04-03