logo

งานจ้างเหมาก่อสร้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เรื่อง จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า งานรื้อสาย, งานขึงสายส่ง และรื้อเสาโครงเหล็กและสายส่ง ฯลฯ ที่ สฟ.สุราษฎร์ธานี Job No. RLP1-16-L06 ฯลฯ ประกวดราคาเลขที่ กฟผ. (อค-ปส.)-จ.1/2561 http://newbidding.egat.co.th/app1/file/data?id=17082
details
2018-01-16 16:15:24.02018-02-01
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ. (อค-สช.)-จ.1/2560 เรื่อง จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม, งานตัดดินและถมดินบริเวณฯ ฯลฯ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
details
2017-12-26 10:08:21.02018-01-18
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
สอบราคาเลขที่ 1000207173 จ้างเหมางานเจาะสำรวจและทดสอบชั้นดิน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 3 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
details
2017-11-28 15:18:48.02017-12-07
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศสอบราคาเลขที่ 1000205393 งานจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม ที่บริเวณสถานีไฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ
details
2017-08-23 10:39:31.02017-08-31
-โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ.(หก-พก.)-จ.4/2560 งานจัดหาพื้นที่สำรับติดตั้งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำนักงานกลาง กฟผ.
poramate.c@egat.co.th
-ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ.(หก-พก.)-จ.4/2560 งานจัดหาพื้นที่สำรับติดตั้งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำนักงานกลาง กฟผ. จำนวน 1 รายการ (เป็นงานก่อสร้าง)
details
2017-08-22 09:20:40.02017-08-28
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงลานพระพุทธสิริสัตตราชและภูมิทัศน์โดยรอบ
details
2017-08-10 15:29:41.02017-08-18
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 2 เป็นห้อง War Room
details
2017-08-09 11:26:48.02017-08-16
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร ท.001 โรงไฟฟ้าน้ำพอง
details
2017-08-04 10:06:59.02017-08-11
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนโรงสีข้าวชุมชน ครั้งที่ ๓ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-07-25 11:30:26.02017-07-26
โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงลานพระพุทธสิริสัตตราชและภูมิทัศน์โดยรอบ
details
2017-07-21 15:39:50.02017-07-27