logo

งานจ้างเหมาก่อสร้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศสอบราคาเลขที่ 1000205393 งานจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม ที่บริเวณสถานีไฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ
details
2017-08-23 10:39:31.02017-08-31
-โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ.(หก-พก.)-จ.4/2560 งานจัดหาพื้นที่สำรับติดตั้งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำนักงานกลาง กฟผ.
poramate.c@egat.co.th
-ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ.(หก-พก.)-จ.4/2560 งานจัดหาพื้นที่สำรับติดตั้งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำนักงานกลาง กฟผ. จำนวน 1 รายการ (เป็นงานก่อสร้าง)
details
2017-08-22 09:20:40.02017-08-28
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงลานพระพุทธสิริสัตตราชและภูมิทัศน์โดยรอบ
details
2017-08-10 15:29:41.02017-08-18
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 2 เป็นห้อง War Room
details
2017-08-09 11:26:48.02017-08-16
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร ท.001 โรงไฟฟ้าน้ำพอง
details
2017-08-04 10:06:59.02017-08-11
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนโรงสีข้าวชุมชน ครั้งที่ ๓ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-07-25 11:30:26.02017-07-26
โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาปรับปรุงลานพระพุทธสิริสัตตราชและภูมิทัศน์โดยรอบ
details
2017-07-21 15:39:50.02017-07-27
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนโรงสีข้าวชุมชน ครั้งที่ ๓ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-07-17 18:12:05.02017-07-21
แผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
akanit.s@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นใสบ้านพักศรียะลา 2-10(บ.202-210) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
details
2017-07-17 11:30:48.02017-08-02
เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรง ซ่อมแซม Line 33 KV ช่วงที่ทำการใหม่ ถึง หน้าบ้านพักรับรองบ้านพลับพลึง ภายใน Camp Area เขื่อนรัชชประภา
details
2017-07-14 15:08:10.02017-07-25