logo
ลำดับ1429
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน ๒ รายการ ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หจพ-ห.(ป.)๒๖/๒๕๕๗
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2014-09-25
ผู้รับผิดชอบข้อมูล สมหมาย เพ็ชร์หลำ
email sommai.phe@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2014-09-17 10:02:21.0
ชื่อไฟล์ ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.หจพ-ห.(ป.)26-57.pdf