logo
ลำดับ14299
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกพัสดุและจัดหา(หพล-ส.)กองบริหาร(กบหล-ส.)ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง(อปล.)
เรื่อง พัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานประเภท เหล็ก
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-07-19
ผู้รับผิดชอบข้อมูล มณเฑียรชัย ลาภสัมปันน์
email monthienchai.l@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-07-12 08:35:37.0
ชื่อไฟล์ D:scanprintersell4-2560.pdf