logo
ลำดับ14620
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว และพัสดุสำรองคลังระบบส่ง(ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 12/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-17
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ปราชญ์ อ่าวสมบัติกุล
email prach.a@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-07 07:49:04.0
ชื่อไฟล์ ประกาศ (ป.) 12-2560.pdf