logo
ลำดับ14637
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
เรื่อง จำหน่ายอุปกรณ์ปลดจากระบบ หม้อแปลงไฟ้ฟ้าฯ ยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 12.5 MVA 69/11kV จำนวน 2 EA จัดเก็บที่ลานไก สฟ.พระนครเหนือ งานประกวดราคาขาย กบหล-ส.(ปล.)ข.5/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-15
ผู้รับผิดชอบข้อมูล มณเฑียรชัย ลาภสัมปันน์
email monthienchai.l@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-07 13:35:07.0
ชื่อไฟล์ C:Users524603DocumentssellTX05-2560.pdf