logo
ลำดับ14721
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน -แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
เรื่อง ประกวดราคาขายเลขที่ มพด-ลภ.2/2560 จำนวน 1 รายการ
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ตามเอกสารแนบ
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน ตามเอกสารแนบ
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-10
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ปรีชา นิสกุล
email preecha.nis@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-10 13:14:05.0
ชื่อไฟล์ ประกาศขายน้ำมันปี 60.docx