logo
ลำดับ14759
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 3 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ส.) 13/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-21
ผู้รับผิดชอบข้อมูล นิศาชล คูหาวิชานันท์
email nisachol.ku@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-11 09:46:12.0
ชื่อไฟล์ D:แผนกจำหน่าย(หจพ-ห)(ส.) 13-60ประกาศ หจพ-ห. (ส.)13-2560.pdf