logo
ลำดับ14919
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
เรื่อง จ้างเหมาตรวจสอบถังน้ำมันขนาดใหญ่ No. 502 ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.19/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-28
ผู้รับผิดชอบข้อมูล คชาพล หรั่งเทศ
email kachapol.r@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-21 09:19:17.0
ชื่อไฟล์ 1ประกาศเชิญชวน จ19-2560.pdf