logo
ลำดับ14987
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน -โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
เรื่อง -ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปี 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อค-บร.)-จ.3/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ตามเอกสารแนบ
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค. 61
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค. 61
วงเงินในการจัดหา -4,245,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -หมวดพัสดุและจัดหา โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) เลขที่ 128 หมู่ 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-719185-6 ต่อ 2531,095-5818350
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-09-06
ผู้รับผิดชอบข้อมูล รัตนา บัวงาม
email ratana.b@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-22 13:05:10.0
ชื่อไฟล์ Mix File e-Auction จ.3_2560ธุรการ.pdf