logo
ลำดับ14991
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง จ้างเหมาบริการงานด้านช่าง ประจำปี 2561 จำนวนรวม 72 คน เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.)-จ.26/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา 13,700,633.10 บาท (สิบสามล้านเจ็ดเเสนหกร้อยสามสิบสามบาทสิบสตางค์)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-29
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ณัฐวัฒน์ พรหมสถิตย์
email nattawat.ph@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-22 13:22:56.0
ชื่อไฟล์ ประกาศ จ.26.2560.pdf